AMBIENT

Đề cương ôn tập chương 2 Cacbodidrat môn Hóa học 12 có đáp án

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề cương ôn tập chương 2 Cacbodidrat môn Hóa học 12 có đáp án năm học 2018-2019. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II CACBOHIĐRAT

MÔN: HÓA HỌC 12

Năm học: 2018 - 2019

I. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP CỦA CHƯƠNG:

1.Câu hỏi phân loại cacbohiđrat (mono, đi hay polisaccarit)

2. Câu hỏi liên quan đến tính chất đặc trưng của từng cacbohiđrat
3. Sơ đồ phản ứng
4. Câu hỏi nhận biết
5. Bài toán dựa vào phản ứng đặc trưng của từng cacbohiđrat
6. Bài toán mối quan hệ giữa số mol glucozơ với số mol Ag, số mol saccarozơ với số mol Ag

(phản ứng tráng gương)
7. Bài toán liên quan đến phản ứng thủy phân (saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ)
8. Phản ứng lên men rượu (công thức tính độ rượu)
9. Bài toán điều chế xenlulozơ trinitrat.
10. Bài toán có liên quan đến hiệu suất phản ứng

II. BÀI TẬP

Câu 1.Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là

A. Cn(H2O)m                       B.CnH2O            C. CxHyOz                   D. R(OH)x(CHO)y

Câu 2.Glucozơ là một hợp chất:

A. đa chức                          B. Monosaccarit               C. Đisaccarit                    D. đơn chức

Câu 3.Saccarozơ và mantozơ là:

A. monosaccarit                  B. Gốc glucozơ                C. Đồng phân                   D. Polisaccarit

Câu 4.Tinh bột và xenlulozơ là

A. monosaccarit                  B. Đisaccarit                    C. Đồng đẳng                    D. Polisaccarit

Câu 5.Glucozơ và fructozơ là:

A. Disaccarit                        B. Đồng đẳng                 C.Andehit và xeton             D. Đồng phân

Câu 6.Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong

các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3

B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng

C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim

D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0

Câu 7.Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C. là hai dạng thù hình của cùng một chất

D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Câu 8.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.

A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 9.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.

A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 10.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:
A. Phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng với anhidrit axit tạo este 5 chức

Câu 11 : Phát biểu không đúng là :

  1. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2
  2. Thủy phân ( xúc tác H-,t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.
  3. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ( xúc tác H2-,t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
  4. Dung dịch mantozo tác dụng với Cu(OH)2, khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

Câu 12 : Glucozo tác dụng được với :

A. H2 (Ni,t0); Cu(OH)2 ; AgNO3 /NH3; H2O (H+, t0)

B. AgNO3 /NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni,t0); CH3COOH (H2SO4 đặc, t0)

C. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 13.Nhận định sai là
A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.
B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2

C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2

D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương

Câu 14.Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử :

A. Dung dịch iot                                                                          B. Dung dịch axit

C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc                                     D. Phản ứng với Na

Câu 15.Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng

một thuốc thử là:

A. HNO3                     B. Cu(OH)2/OH-,to                   C. AgNO3/NH3                      D. dd brom

Câu 16.Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O),
glixerol là:
A. AgNO3/NH3          B. Cu(OH)2/OH-,to                    C. Na                                D. H2

Câu 17.Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

A. Glucozơ                B. Fructozơ                                 C. Saccarozơ                     D. Mantozơ

Câu 18.Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là :

1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

A. axit axetic                   B. Glucozơ                            C. Saccarozơ                  D. Fructozơ

Câu 19.Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột→ X→ Y→ axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. ancol etylic, andehit axetic.     B. mantozo, glucozơ.    C. glucozơ, etyl axetat.     D. glucozo, ancol etylic

Câu2 0.Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH2=CH2.                        B. CH3CHO và CH3CH2OH.

C. CH3CH2OH và CH3CHO.                         D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 21.Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO),

metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người

ta chỉ dùng:

A. CH3CHO                       B. HCOOCH3                 C. C6H12O6                    D. HCHO

Câu 22.Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 32,4 g.                          B. 21,6 g.                        C. 16,2 g.                        D. 10,8 g.

Câu 23.Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng là:

A. 24 g                                B. 40 g                            C. 50 g                          D. 48 g

Câu 24.Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là :

  1. 1,44 g                      B. 3,60 g                        C. 7,20 g                        D. 14,4 g

Câu 25.Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là :

A.0,20M .                          B.0,10M.                       C.0,01M .                     D.0,02M .

Câu 26.Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.                    B. 1,80 gam.                    C. 1,82 gam.                  D. 1,44 gam.

Câu 27.Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng

tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A.26,73.                            B.33,00.                          C.25,46.                         D.29,70.

Câu 28.Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là

A. 4595 gam.                     B. 4468 gam.                C. 4959 gam.                  D. 4995 gam.

Câu 29.Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tiến hành phản

ứng tráng gương. Tính lương Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất mỗi quá trình là 80%?

A.27,64                            B.43,90                         C.54,4                              D.56,34

Câu 30.Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất

của quá trình sản xuất là 80%?

A. 1777 kg                       B. 711 kg                     C. 666 kg                           D. 71 kg

Câu 31. Tinh bột, saccarozơ va mantozơ được phân biệt bằng:

A. Cu(OH)2/OH-,t0             B. AgNO3 /NH3          C. Dung dịch I2             D. Na

Câu 32.Cho 3 dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol . Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng 2

hóa chất là:

A. Qùy tím và Na                                            C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3

B. Dung dịch Na2CO3 và Na                           D. AgNO3/dd NH3 và Qùy tím

Câu 33.Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ và glixerol. Để phân biệt 2

dung dịch, người ta phải thực hiện các bước sau:

A. Thủy phn trong dung dịch axit vơ cơ lỗng.

B. Cho tác dụng với Cu(OH)2 hoặc thực hiện phản ứng tráng gương

C. đun với dd axit vô cơ loãng, trung hòa bằng dung dịch kiềm, thực hiện phản ứng tráng gương

D. cho tác dụng với H2O rồi đem tráng gương

Câu 34.Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói← X→ Y→ Sobiton. X , Y lần lượt là

  1. xenlulozơ, glucozơ                             B. tinh bột, etanol

 C. mantozơ, etanol                                  D. saccarozơ, etanol

Câu 35.Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:
A. glucozo, glixerol, andehit fomic, natri axetat.                   B. glucozo, glixerol, mantozo, natri axetat

C. glucozo, glixerol, mantozo, axit axetic.                            D. glucozo, glixerol, mantozo, ancol etylic.

Câu 36.Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm giống nhau:

A. Đều là đisaccarit                                              B. Đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3 cho ra bạc

C. Đều là hợp chất cacbohiđrat                            D. Đều phản ứng được với Cu(OH)2, tạo kết tủa đỏ gạch.

Câu 37.Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2.              B.trùng ngưng.                  C.tráng gưong.                    D.thuỷ phân.

Câu 38.Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở

nhiệt độ thường là

A.3                                          B.5                                   C.1                                         D.4

Câu 39.Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A.[C6H7O2(O H )3]n.                                    B.[C6H8O2(OH)3]n.

C.[C6H7O3(O H )3]n.                                     D.[C6H5O2(O H )3]n

Câu 40.Khi nghiên cứu cacbohirat X ta nhận thấy:

- X không tráng gương, có một đồng phân

- X thuỷ phân trong nước được hai sản phẩm.

Vậy X là

A.Fructozơ                 B.Saccarozơ                        C.M antozơ                          D. Tinh bột

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề cương ôn tập chương 2 Cacbodidrat môn Hóa học 12 có đáp án năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

YOMEDIA