ON
ADMICRO

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về
VIDEO_3D

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo đáp án sau bài thi THPT Quốc gia vừa qua, Hoc247 xin gửi đến các em Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảng đáp án theo từng mã đề sẽ giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

 
 
YOMEDIA

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN VẬT LÝ TỪ BỘ GD& ĐT - TẤT CẢ 24 MÃ ĐỀ

 

Mã đề: 201

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C 

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D  

34. A  

35. B 

36. A 

37.  A

38. C

39. D 

40. C

 

Mã đề: 202

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18.A 

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B

33.A  

34. D  

35. D 

36. A 

37.  C

38. D

39. A 

40. B

 

Mã đề: 203

1.D 

2. B

3. C

4. A

5. C

6. A

7. D

8. A

9.D 

10. D

11.A 

12.B 

13.B 

14.C 

15.C 

16.C 

17.B 

18.C 

19. A

20.C 

21.D 

22. D

23.A 

24.D 

25. B

26.A 

27. A

28.B 

29. A

30. B

31.C 

32. B  

33.D  

34.D   

35.B  

36.C  

37. D 

38. B 

39.D   

40.C  

 

Mã đề: 204

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. A

8. D

9. A

10. D

11.C 

12.B 

13. C

14. C

15. C

16.B 

17. C

18.B 

19. B

20. A

21. C

22. A

23. A

24. C

25.A 

26. D

27.A 

28.B 

29.C 

30. B

31.B 

32.D   

33. B 

34.C   

35. D 

36.D  

37.A  

38. B 

39. D  

40. B 

 

Mã đề: 205

1. B

2. A

3. B

4. C

5. C

6. C

7. B

8. B

9. C

10. B

11.A 

12.A 

13. B

14. D

15. A

16.D 

17. C

18.C 

19. D

20. B

21. D

22. A

23. C

24. C

25.D 

26. A

27.A 

28.D 

29.D 

30. C

31.A 

32.D   

33. B 

34.C   

35. B 

36.A  

37.C  

38. B 

39. D  

40. D 

 

Mã đề: 206

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7.D 

8. B

9.A

10.C

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20.D 

21. D

22. B

23. D

24. A

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30.C 

31. C

32.  B 

33.  A

34.   C

35.  A

36.B  

37.C  

38.  A

39. B  

40.B  

 

Mã đề: 207

1. B

2.D 

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C 

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A  

33.  C

34. A

35. C 

36.  A

37. C 

38. A

39. B  

40. B

 

Mã đề: 208

1. D

2. A

3. D

4. C

5. A

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12.B 

13. D

14. C

15. C

16.B 

17. B

18. D

19.B 

20. D

21. C

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. D

30.A 

31. D

32.  A 

33.  D

34.  A

35.  D

36.  B

37.B  

38.  C

39. A  

40. A

 

Mã đề: 209

1.A 

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A 

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D 

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. A

29. A

30. B

31. B

32.A   

33. D 

34. D  

35. B

36. A 

37. D 

38. A 

39.A   

40. B 

 

Mã đề: 210

1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C  

33. D 

34. B 

35. A 

36. C 

37. C 

38. B

39. A

40. A 

 

Mã đề: 211

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. C

23. A

24. D

25. C

26. A

27. D

28. D

29. B

30. D

31. D

32. A 

33. A 

34. D 

35. B 

36. B 

37. D 

38. B

39. B

40. A 

 

Mã đề: 212

1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. D

10. D

11. A

12. C

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. C

19. C

20. B

21. B

22. D

23. A

24. A

25. C

26. A

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. C   

33. B

34. B  

35. B 

36. C 

37. D 

38. C 

39.B  

40. B 

 

Mã đề: 213

1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D 

14.A 

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D  

34. B  

35. B 

36. A 

37. C 

38. C

39. D 

40. A

 

Mã đề: 214

1. C

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

9.C 

10.D 

11.B 

12.C 

13.A 

14. C

15. C

16.D 

17.B 

18.A 

19. B

20. A

21.B 

22. C

23.D 

24. C

25. B

26. A

27.A 

28. A

29. B

30. C

31.B 

32. C  

33. A 

34. C  

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39. A  

40. A 

 

Mã đề: 215

1. B

2. D

3.D 

4.C 

5. B

6. C

7. D

8.A 

9. B

10. C

11.C 

12.C 

13. B

14. A

15. C

16. A

17. A

18.C 

19. D

20. D

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. C

31. B

32. B 

33. A 

34. B  

35. D 

36.  D

37. B 

38. A 

39.D   

40.  A

 

Mã đề: 216

1. D

2. C

3. B

4.B 

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D 

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B 

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A  

33. B

34. D  

35. B

36. B

37. B 

38. A  

39. D  

40. D  

 

Mã đề: 217

1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D 

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C 

26. A

27. C

28.D 

29. D

30. B

31. D

32.  C 

33. B 

34.  C 

35.  A

36.D  

37.  C

38.  C

39. D  

40.  B

 

Mã đề: 218

1.C 

2. A

3.C 

4.A 

5.D 

6. B

7. D

8. D

9. A

10.A 

11. B

12. D

13. D

14. C

15. B

16. C

17. C

18.A 

19. B

20. D

21. C

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A   

33. B 

34. B  

35.A  

36. A 

37. C 

38. B 

39. A  

40. C 

 

Mã đề: 219

1. A

2. D

3. B

4. A

5.A 

6. D

7. D

8. A

9. A

10. C

11. B

12.B 

13.C 

14. A

15. A

16. A

17. B

18. D

19.C 

20. A

21. C

22. C

23. C

24. A

25. A

26. D

27. D

28.C 

29. D

30. A

31. D

32. C  

33. C 

34.A   

35.D  

36. D 

37. D 

38.  C

39. C  

40. A 

 

Mã đề: 220

1. D

2. B

3. D

4. C

5.B 

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. D

12.A 

13.D 

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19.A 

20. D

21. A

22. C

23. C

24. A

25. D

26. D

27. C

28.A 

29. A

30. C

31. C

32. A  

33. D 

34.A   

35.A  

36. A 

37. C 

38.  D

39. D  

40. A 

 

Mã đề: 221

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. C

7.D 

8. D

9. D

10.C 

11.A 

12. A

13. A

14. D

15. C

16. B

17. C

18. D

19. C

20. C

21. B

22. C

23. B

24. D

25. B

26. B

27.B 

28. C

29. D

30.C 

31. B

32. C  

33. B 

34. B  

35. D 

36. D 

37. D 

38.  C

39.   B

40.  B

 

Mã đề: 222

1. B

2. A

3.B 

4. B

5. A

6. C

7. C

8.A 

9. D

10. B

11. C

12. D

13. D

14. D

15.A 

16. D

17.C 

18.C 

19.C 

20. A

21. D

22. A

23.B 

24. C

25.A 

26. B

27. B

28. C

29.C 

30. B

31. A

32.A   

33. C 

34. D  

35. D 

36. D 

37.C  

38. D 

39. A  

40.A  

 

Mã đề: 223

1. B

2. A

3.A 

4. D

5. C

6. B

7. A

8.B 

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15.B 

16. C

17.C 

18.D 

19.C 

20. B

21. D

22. C

23.D 

24. D

25.C 

26. D

27. D

28. B

29.C 

30. B

31. B

32.C   

33. C 

34. B  

35. C 

36. C 

37.C  

38. B 

39. B  

40.D  

 

Mã đề: 224

1. A

2. D

3. B

4. B

5. C

6. B

7.A 

8. D

9. A

10. A

11. B

12.A 

13. C

14.C 

15. A

16. B

17. C

18. B

19.D 

20. A

21.D 

22. B

23. A

24. A

25. C

26. B

27. B

28.A 

29. C

30. C

31. C

32. A  

33. C 

34. C  

35.  A

36. B 

37. B 

38.A  

39.  C 

40. C 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1