RANDOM

124 bài tập trắc nghiệm Chương 4 Hidrocacbon- Nhiên liệu Hóa 12 có đáp án

Tải về
VIDEO

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập và nắm bắt kiến thức chương trình Hóa học 12 hiệu quả, HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Chuyên đề 124 bài tập trắc nghiệm Chương 4 Hidrocacbon- Nhiên liệu Hóa 12 có đáp án được biên tập đầy đủ, chi tiết kèm đáp án hướng dẫn. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập tốt. Chúc các em học tốt

 
 
YOMEDIA

HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

124 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4

Hidrocacbon, Nhiên Liệu

 

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,17 gam hiđrocacbon (A) thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 0,81 gam H2O. Biết rằng số mol của (A) bằng số mol của 0,336 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của (A) là:

 A. CH4        B. C2H4                       C. C2H2                             D. C6H6

Câu 2. Đốt cháy hết 672 ml (đktc) hỗn hợp khí gồm hai anken A, B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen, thu được 4,4 gam khí CO2. Công thức phân tử của hai anken đem đốt là:

 A. C3H6 và C4H8        B. C2H6 và C3H8        

C. C2H4 và C3H6                     D. C4H8 và  C5H10

Câu 3. Dẫn 1,155 gam hỗn hợp khí gồm C2H2 và một ankin (X) thuộc dãy đồng đẳng của C2H2 với số mol bằng nhau đi qua dung dịch nước brom, lượng brom tham gia phản ứng là 11,2 gam. Công thức phân tử của ankin (X) là:

 A. C2H4                       B. C3H4                 C. C4H10                          D. C2H2

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (A) gồm: CH4 (0,15 mol), C2H4 (0,1 mol) và CO2 (0,1 mol). Dẫn hết khí sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

 A. 15 gam                  B. 20 gam                    C. 30 gam                   D. 40 gam

Câu 6. Phản ứng nào sau đây được viết đúng?

 A. CH4+Cl2 → CH2+Cl2                                B. CH4+Cl2 → CH2+2HCl 

C. 2CH4+Cl2 → 2CH3Cl+H2                             D. CH4+Cl2 → CH3Cl+HCl

Câu 7. Đốt cháy hết hỗn hợp gồm benzen và một hiđrocacbon (A) thuộc dãy đồng đẳng của benzen với tỉ số mol của benzen và A là 1 : 1. Sau phản ứng thu được 8,36 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Công thức phân tử của (A) là:

 A. C6H12                    B. C7H8                    C. C8H10                        D. C9H12

Câu 8. Để có hỗn hợp nổ mạnh nhất giữa khí CH4 và khí oxi thì cần phải trộn chúng theo tỉ lệ thể tích phù hợp nhất là:

 A. 2/3                    B. 4/7                              C. 1/2                       D. 7/8

Câu 9. Cho 4,48 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H4 đi qua bình chứa dung dịch nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam. Thể tích các khí đo ở (đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí là:

 A. 30 và 70                       B. 35 và 65                C. 75 và 25          D. 90 và 10

Câu 10. Một bạn học sinh dẫn 12 lít hỗn hợp khí gồm C2H6 và C2H2 vào bình chứa 14 lít H2 và đun nóng. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 20 lít hỗn hợp khí (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

 A. 30% và 70%                      B. 75% và 25%                      

C. 40% và 60%                       D. 65% và 35%

Câu 11. Một bạn học sinh đem oxi hóa hết V lít một hiđrocacbon (X), thì cần vừa đủ 8 lít oxi và tạo ra 6 lít hơi nước (các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Số đồng phân của hiđrocacbon (X) là     

A. 1    B. 2                 C. 3                D. 4

Câu 12. Một hợp chất hữu cơ (Y) có tỉ khối hơi so với khí oxi là 1,4375. Đốt cháy hoàn toàn 1,15 gam chất Y thu được 2,2 gam khí CO2 và 1,35 gam H2O. Công thức phân tử của (Y) là:

 A. C3H8                      B. C2H5Cl                     C. C2H4O2                 D. C2H6O

Câu 13. Một bạn học sinh đem oxi hóa hết V lít một hiđrocacbon (X), thì cần vừa đủ 8 lít oxi và tạo ra 6 lít hơi nước (các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hiđrocacbon (X) đem dùng là:

 A. C5H12                     B. C4H10                  C. C3H8                         D. C2H6

Câu 14. Một ankan CnH2n+2 khi tác dụng với brom thu được một dẫn xuất brom có tỉ khối hơi so với không khí bằng 5,207. Công thức phân tử của ankan đó là:

 A. C4H10                     B. C5H12                       C. C3H8                       D. C2H6

Câu 15. Khí etilen làm cho trái cây mau chín, đó là do:

A. Etilen phản ứng với hơi nước trong không khí toả nhiệt nên quả mau chín.   

B. Etilen phản ứng với nước có trong trái cây, toả nhiệt nên làm quả cây mau chín. 

C. Etilen kích thích sự hô hấp của tế bào trái cây làm cho quả xanh mau chín.   

D. Etilen cho phản ứng cộng với dung dịch brom.

Câu 16. Sản phẩm thu được khi cho clo phản ứng với metan theo tỉ lệ 3 : 1 có ánh sáng làm xúc tác là:

 A. CH2Cl và HCl       B. CHCl3 và HCl                   

C. CH3Cl và HCl        D. CCl4 và HCl

Câu 18. Oxi hóa hoàn toàn 0,56 lít (đktc) một anken (X). Sản phẩm sinh ra được dần qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 7,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của anken (X) đem đốt là:

 A. C2H4                      B. C3H6             C. C4H8                                   D. C5H10

Câu 19. Một hiđrocacbon có chứa 25% hiđro theo khối lượng. Công thức hoá học của hiđrocacbon là:

 A. C2H6                      B. C4H10                 C. C3H6                           D. CH4

Câu 20. Có bốn lọ đựng 3 chất khí: CH4, CO2, C2H4. Dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết các khí trên?

A. Dung dịch Ca(OH)2 và nước brom.                       B. Dung dịch Na2CO3 và HCl. 

C. Dung dịch Ca(OH)2.                                              D. Dung dịch nước brom.

Câu 21. Một ankan có tỉ khối hơi so với khí oxi bằng 1,375. Công thức phân tử của ankan nào sau đây là đúng?

 A. CH4                      B. C2H6                    C. C3H8                                   D. C4H10

Câu 22. Trộn V1 lít khí CH4 với V2 lít khí C3H8 thu được hỗn hợp khí (X) có khối lượng riêng bằng khối lượng riêng của oxi (các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của X là:         

A. 75%                        B. 80%                         C. 85%                    D. 90%

Câu 23. Để phản ứng hết với 5,376 lít khí etilen (đktc) thì thể tích dung dịch brom 1M cần dùng là:        

A. 0,75 lít                   B. 0,12 lít           C. 0,24 lít                                D. 0,48 lít

Câu 24. Phản ứng giữa khí etilen với dung dịch nước brom thuộc loại phản ứng nào sau đây?

 A. Phản ứng cộng    B. Phản ứng thế 

C. Phản ứng trùng hợp    D. Phản ứng trao đổi

Câu 25. Một hợp chất hữu cơ (X) có khối lượng phân tử là 30 đvC. Khi đốt cháy hoàn toàn (X) thì thu được khí cacbonic và hơi nước. Công thức phân tử của (X) là:

 A. C2H6                B. C2H4                         C. CH2O                      D. CH4N

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (Y) thì thu được 17,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của hiđrocacbon (Y) là:

 A. C2H2                        B. C2H4                       C. C2H6                        D. C3H6

Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn 2,12 gam một hiđrocacbon (A) thuộc dãy đồng đẳng của benzen thì thu được 7,04 gam khí CO2. Công thức phân tử của (A) là:

 A. C6H6             B. C7H8                      C. C8H10                    D. C9H12

Câu 28. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp (X) gồm CH4 và C2H4. Biết tỉ khối hơi của (X) đối với hiđro bằng 10. Thể tích của CH4 và C2H4 trong (X) lần lượt là:

 A. 2,1 lít và 1,26 lít    B. 0,56 lít và 2,8 lít 

C. 1,26 lít và 2,1 lít    D. 2,24 lít và 1,12 lít

Câu 31. Cho hợp chất hiđrocacbon C5H12. Số đồng phân của hợp chất này là:

 A. 2                           B. 3                               C. 4                             D. 5

Câu 32. Dẫn 1,68 gam hỗn hợp gồm C2H4 với  C3H6 đi qua dung dịch nước brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

  1. 60% và 40%    B. 50% và 50%   C. 30% và 70%    D. 70% và 30%

Câu 33. Dẫn 3,36 gam khí etilen ở đktc qua dung dịch chứa 20 gam brom. Hiện tượng quan sát được là:

 A. Màu vàng của dung dịch không thay đổi.   

B. Màu vàng của dung dịch brom nhạt hơn lúc đầu.  

C. Màu vàng nhạt dần và dung dịch chuyển thành trong suốt.   

D. Màu vàng sẽ đậm hơn lúc đầu.

Câu 34. Cho 0,78 gam axetilen vào 100 ml dung dịch brom có nồng độ 0,7M. Hỏi hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Màu nâu dỏ của nước brom mất màu hoàn toàn.   

B. Màu nâu đỏ của nước brom bị nhạt màu một phần. 

C. Không có hiện tượng gì.   

D. Màu nâu đỏ của nước brom bị mất màu hoàn toàn sau đó đỏ trở lại.

Câu 35. Cho 4,2 gam một hiđrocacbon (X) có công thức dạng CnH2n, biết (X) cộng vừa đủ với Br2 thu được 20,2 gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:

 A. C4H8                    B. C2H4                         C. C2H2                       D. C2H6

Câu 36. Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

 A. Cl2,N2,H2.    B. H2,Cl2,HNO3 đặc. 

C. Dung dịch brom, Cl2,F2.    D. KMnO4,O2,CH3OH.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Chuyên đề 124 bài tập trắc nghiệm Chương 4 Hidrocacbon- Nhiên liệu Hóa 12 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt !

 

 

 

YOMEDIA
1=>1