Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

90 phút 8 câu 3 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):