Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 11 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

90 phút 5 câu 4 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):