Bài tập 5 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 5 tr 7 sách GK Toán 8 Tập 2

Hai phương trình \(x = 0\) và \(x(x - 1) = 0\) có tương đương không? Vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = {0}.

Xét phương trình x(x - 1) = 0. Vì một tích bằng 0 khi mọt trong hai thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1

Vậy phương trình x(x - 1) = 0 có tập nghiệm S2 = {0;1} 

Vì S1 # S2 nên hai phương trình không tương đương.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 5 trang 7 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Số x0 được gọi là nghiệm của phương trình A(x) = B(x) khi 

  • A. A(x0) < B(x0)
  • B. A(x0) > B(x0)
  • C. A(x0) = - B(x0)
  • D. A(x0) = B(x0)
 • Mai Thuy

  Câu 5. Cho x,y,z là các số thực thỏa mãn 2 (y2 + yz + z2) + 3x2= 36. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức A = x + y + z

  Theo dõi (0) 13 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho phương trình :

              \(\left(m^2+5m+4\right)x^2=m+4\)

  trong đó m là một số. Chứng minh rằng :

  a) Khi \(m=-4\), phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn

  b) Khi \(m=-1\), phương trình vô nghiệm

  c) Khi \(m=-2\) hoặc \(m=-3\), phương trình cũng vô nghiệm

  d) Khi \(m=0\), phương trình nhận \(x=1;x=-1\) là nghiệm

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Chứng minh phương trình \(x+\left|x\right|=0\) nghiệm đúng với mọi \(x\le0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình :

             \(\sqrt{x}+1=2\sqrt{-x}\) là \(\varnothing\) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho hai phương trình :

                       \(x^2-5x+6=0\)                  (1)

                       \(x+\left(x-2\right)\left(2x+1\right)=2\)   (2)

  a) Chứng minh rằng hai phương trình có nghiệm chung là \(x=2\)

  b) Chứng minh rằng \(x=3\) là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2)

  c) Hai phương trình đã cho có tương đương với nhau không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Thử lại rằng phương trình \(2mx-5=-x+6m-2\) luôn nhận \(x=3\) làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Trong một của hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt 1 quả cân 500g, bên đĩa kia cô đặt hai gói hàng như nhau và 3 qua cân nhỏ, mỗi qua 50g thì cân thăng bằng. Nếu khối lượng mỗi gói hàng là x (gam) thì điều đó có thể được mô tả bởi phương trình nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Cho ba biểu thức :

                   \(5x-3;x^2-3x+12\) và \(\left(x+1\right)\left(x-3\right)\)

  a) Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho

  b) Hãy tính giá trị của các biểu thức đã cho khi \(x\) nhận tất cả các giá trị thuộc tập hợp \(M=\left\{x\in\mathbb{Z}\backslash-5\le x\le5\right\}\), điền vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương trình ở câu a) có những nghiệm nào trong tập hợp \(\text{M}\) :

                    \(x\)       -5   -4   -3  -2   -1      0   1   2   3    4   5
              \(5x-3\)                      
           \(x^2-3x+12\)                      
        \(\left(x+1\right)\left(x-3\right)\)                      

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Hãy thử lại và cho viết các khẳng định sau đây có đúng không ?

  a) \(x^3+3x=2x^2-3x+1\Leftrightarrow x=-1\)

  b) \(\left(z-2\right)\left(z^2+1\right)=2z+5\Leftrightarrow z=3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn
  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Trong các số \(-2;-1,5;-1;0,5;\dfrac{2}{3};2;3\) số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau :

  a) \(y^2-3-2y\)

  b) \(t+3=2-t\)

  c) \(\dfrac{3x-4}{2}+1=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Được đề xuất cho bạn