ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 5 tr 7 sách GK Toán 8 Tập 2

Hai phương trình \(x = 0\) và \(x(x - 1) = 0\) có tương đương không? Vì sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = {0}.

Xét phương trình x(x - 1) = 0. Vì một tích bằng 0 khi mọt trong hai thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1

Vậy phương trình x(x - 1) = 0 có tập nghiệm S2 = {0;1} 

Vì S1 # S2 nên hai phương trình không tương đương.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Anh Hưng

  Giải phương trình:

  (x2+3x-4)(x2+x-6)=24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dell dell

  1.Giải phương trình nghiệm nghuyên

  a)\(x^2-25=\) \(y\left(y+6\right)\)

  b)\(x^2+x+6=y^2\)

  c)\(x^2-4x=169-5y^2\)

  d)\(x^2+13y=100+6xy\)

  e)\(x^2-x=6-y^2\)

  2.Tìm \(x,y,z,t\)\(\in N\)*

  a)\(x+y+z=x.y.z\)

  b)\(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{t^2}=1\)

  c)\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=2\)

  d)\(5\left(xy+yz+zx\right)=4xyz\)

  3.Tìm \(x,y\in Z\)

  a)\(y^3-x^3=3x\)

  b)\(y^3=x^3+x^2+x+1\)

  c)\(x^4+y^2+1=y^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Giải phương trình

  (x2+2x-1)(x2+2x-3)=3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  1. Cho phương trình 2(x+2)-7= 3-x

  a) x=-2 có thỏa mãn phương trình không?

  b) x=2 có là một nghiệm của phương trình không?

  2.Hãy điền vào chỗ trống:

  a) Phương trình x=2 có tập nghiệm là S=.......

  Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S=....

  HELP ME

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  giải phương trình:

  (x-2)(x-5)(x-4)(x-10)=9x2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Giải pt: (x2+x-6)(x2+9x+14) = 300

  (2x-5)(3x+1) = 4x2-25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Giải các phương trình sau

  a) \(\dfrac{5x+6}{7}\)-\(\dfrac{3x+1}{4}\)=\(\dfrac{x+16}{5}\)

  b) \(\dfrac{x+5}{4}-\dfrac{2x-5}{3}=\dfrac{6x-1}{3}+\dfrac{2x-3}{12}\)

  c)\(\dfrac{x-3}{4}-\dfrac{2x+5}{7}-\dfrac{x-1}{2}=1 \)

  d) \(1- \dfrac{2x-1}{9}=\dfrac{x}{2}-\dfrac{13x-10}{6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  . tìm số dư khi chia 2^100

  a.cho 9

  b.cho 25

  ccho 125

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  tìm các số nguyên x y thỏa mãn x^3+3x=x^2y+2y+5

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  (5x2-2x+10)2=(3x2+10x-8)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Tim a, b biet

  160a + 232b = 27,6

  3a + 4b = 0,5

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Giải phương trình:

  a. |x+3| + |x-1| = 6

  b. |x-2| + |x-3| + |2x-8|=9

  c. |x+1| + |2x-1| + 2x=3

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Mai Vàng

  -3(x+3)+6=4x-2

  2(x+1)+6=12x-2

  5-3(x-2)=9-2x

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  a) x ( x + 3 ) - 2x - 6 = 0

  b) 7 - ( 2x + 4 ) = - ( x + 4 )

  c) x2 - 4x + 4 = 9

  d) ( x2 - 6x + 9 ) - 4 = 0

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Tìm nghiệm nguyên dương x ; y của phương trình :

  x4 + 2x3 + 2x2 - y2 + x + 3 = 0

  GIÚP MK VS !!!hihi

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Kim Ngan

  Giải các pt sau

  a. 2(x-3)(x+1)=(2x+1)(x-3)-12

  b. 12-3(x-2)2=(x+2)(1-3x)+2x

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Mai Thuy

  Câu 5. Cho x,y,z là các số thực thỏa mãn 2 (y2 + yz + z2) + 3x2= 36. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức A = x + y + z

  Theo dõi (0) 13 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho phương trình :

              \(\left(m^2+5m+4\right)x^2=m+4\)

  trong đó m là một số. Chứng minh rằng :

  a) Khi \(m=-4\), phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn

  b) Khi \(m=-1\), phương trình vô nghiệm

  c) Khi \(m=-2\) hoặc \(m=-3\), phương trình cũng vô nghiệm

  d) Khi \(m=0\), phương trình nhận \(x=1;x=-1\) là nghiệm

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Chứng minh phương trình \(x+\left|x\right|=0\) nghiệm đúng với mọi \(x\le0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình :

             \(\sqrt{x}+1=2\sqrt{-x}\) là \(\varnothing\) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho hai phương trình :

                       \(x^2-5x+6=0\)                  (1)

                       \(x+\left(x-2\right)\left(2x+1\right)=2\)   (2)

  a) Chứng minh rằng hai phương trình có nghiệm chung là \(x=2\)

  b) Chứng minh rằng \(x=3\) là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2)

  c) Hai phương trình đã cho có tương đương với nhau không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Thử lại rằng phương trình \(2mx-5=-x+6m-2\) luôn nhận \(x=3\) làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Trong một của hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt 1 quả cân 500g, bên đĩa kia cô đặt hai gói hàng như nhau và 3 qua cân nhỏ, mỗi qua 50g thì cân thăng bằng. Nếu khối lượng mỗi gói hàng là x (gam) thì điều đó có thể được mô tả bởi phương trình nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Cho ba biểu thức :

                   \(5x-3;x^2-3x+12\) và \(\left(x+1\right)\left(x-3\right)\)

  a) Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho

  b) Hãy tính giá trị của các biểu thức đã cho khi \(x\) nhận tất cả các giá trị thuộc tập hợp \(M=\left\{x\in\mathbb{Z}\backslash-5\le x\le5\right\}\), điền vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương trình ở câu a) có những nghiệm nào trong tập hợp \(\text{M}\) :

                    \(x\)       -5   -4   -3  -2   -1      0   1   2   3    4   5
              \(5x-3\)                      
           \(x^2-3x+12\)                      
        \(\left(x+1\right)\left(x-3\right)\)                      

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Hãy thử lại và cho viết các khẳng định sau đây có đúng không ?

  a) \(x^3+3x=2x^2-3x+1\Leftrightarrow x=-1\)

  b) \(\left(z-2\right)\left(z^2+1\right)=2z+5\Leftrightarrow z=3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn
  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Trong các số \(-2;-1,5;-1;0,5;\dfrac{2}{3};2;3\) số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau :

  a) \(y^2-3-2y\)

  b) \(t+3=2-t\)

  c) \(\dfrac{3x-4}{2}+1=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Bài 1 : giải các phương trình sau:

  a) 3x-15=0

  b) (x-3)(2x+4)=0

  Bài 2: cho bất đẳng thúc 3a-5<3b-5.Hãy so sánh a và b

  Bài 3: Giải phương trình sau: ___1____-___5____=____15_____

  x+1 x-2 (x+1)(x-2)

  Bài 4: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:4x+3_>7


  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  

  YOMEDIA
  1=>1