YOMEDIA
NONE

Bài tập 47 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 47 tr 95 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng  theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng: 

- Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.

- Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

+) \(∆ ABC \backsim  ∆ HBA\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(B\) chung.

+) \( ∆ ABC \backsim ∆ HAC\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(C\) chung.

+) \(∆ ABC \backsim ∆ NMC\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(C\) chung.

+) \(∆ HAC \backsim ∆ NMC\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(C\) chung.

+) \(∆ HAC \backsim ∆ HBA\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn \(\widehat {HBA} = \widehat {HAC}\) (cùng phụ với \(\widehat {BAH}\))

+) \(∆ HAB \backsim ∆ NCM\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn \(\widehat {HAB} = \widehat {NCM}\) (cùng phụ với \(\widehat {CAH}\)).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON