Hỏi đáp về Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 8 Trường hợp đồng dạng của tam giác vuôngcác em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (23 câu):

 • Lê Ngọc Anh

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I.

  a, Tính AD, DC?

  b, Chứng minh: tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA.

  c, Chứng minh: AB^2= BH.BC.

  d, Chứng minh: tam giác ABI đồng dạng với tam giác CBD.

  e, Chứng minh: IH/IA=AD/DC

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quốc Huy

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB ) , đường cao AH . Biết BC= 5 cm , BC= 0.125 cm , M là trung điểm BC , đường trung trực BC cắt AC tại D. 

  a) Tính AB , AH .

  b) Tính tỉ số diện tích của tam giác DMC và tam giác ABC

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Nhựt Thanh Trúc

  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH . Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

  a) CM tứ giác MDHE là hình chữ nhật

  b) Gọi A là trung điểm của HP chứng minh tam giác DEA vuông

  c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện  gì để DE=2EA

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quốc Huy

  Cho tam giác ABC vuông tại A , BC=2AB=2a . Ở ngoài tam giác ABC , vẽ hình vuông BCDE , tam giác đều ABF và tam giác đều ACG . 

  a) Tính góc B , góc C , cạnh AB và diện tích tam giác ABC .

  b) Chứng minh : FA vuông góc DE . Tính diện tích tam giác FAG , diện tích tam giác FBE .

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Minh Toàn Toàn

  Cho tam giác ABC cân,  đường cao AH,  I là trung điểm AH, N là trung điểm AB, E là giao điểm của CI và HN Chứng minh:            a)   AE song song HC    , b) AEBH  là hình bình hành c) F là điểm đối xứng với E qua A chúnng minh B, I, F thẳng hàng.          

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lương Thùy Linh

  Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D thuộc cạnh BC.Kẻ DM vuông góc AB,kẻ DN vuông góc AC;AH vuông góc BC

      a,Chứng minh:AD=MN

      b,Tính góc MHN

      c,Điểm D ở vị trí nào trên BC thì MN có độ dài nhỏ nhất?

   

   

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Linh

  Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến. Gọi D là trung điểm của AC. Lấy N đối xứng với M qua D.

  a, Tứ giác AMCN là hình gì ? Chứng minh ?

  b, Chứng minh tứ giác ABMN là hình bình hành ?

  c, Biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích tứ giác AMCN.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Linh

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Gọi M là trung điểm BC, qua M vẽ MD vuông góc với AB và ME vuông góc với AC (D ∈ AB, E ∈ AC)

  a, Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?

  b, Tính diện tích tam giác ABC và diện tích tứ giác ADME

  c, Gọi F là điểm đối xứng của M qua E, đường thẳng BE cắt FC tại K. Chứng minh: FC = 3 . FK

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9 cm

  Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC

  a) Tính độ dài DE

  b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của  BF, N là trung điểm của CH

  c) Tính diện tích tứ giác DENM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác đến hai chữ số thập phân)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm. Trên tia Oy lấy một điểm B sao cho OB = 15,45 cm. Vẽ AE vuông góc với Oy, BF vuông góc với Ox. Biết độ dài đoạn thẳng BF = 10,25 cm

  Độ dài của đoạn thẳng AE (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là :

  (A) 13,04cm                                          (B) 18,31cm

  (C) 5,74cm                                            (D) 5,73cm

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao

  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có đường cao AH và trung tuyến AM (h.36).

  Tính diện tích tam giác AMH, biết BH = 4cm, CH = 9cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên

  Bài 49 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Đường cao của một tam giác vuông xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 9cm và 16 cm.

  Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông đó (h.35) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng
  Bài 48 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có đường cao AH (h.34). 

  Chứng minh rằng : \(AH^2=BH.CH\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na

  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6 cm. Kẻ tia Cx vuông góc với BC (Tia Cx và điểm A khác phía so với đường thẳng BC). Lấy trên tia Cx điểm D sao cho BD = 9cm (h.32). 

  Chứng minh rằng : BD // AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo

  Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho hình thang vuông ABCD ( \(\widehat{A}=\widehat{D}=90^0\)), AB = 6cm, CD = 12cm, AD = 17cm. Trên canh AD, đặt đoạn thắng AE = 8cm (h.31).

  Chứng minh :

                                           \(\widehat{BEC}=90^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà

  Bài 44 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AC tại D, cắt BC tại M (h.30).

  Tính độ dài của đoạn thẳng CD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hà

  Bài 5: Cho ABC có độ dài các cạnh là: AB=9cm, BC=6cm, AC=12cm. Trên AB lấy D sao cho AD=4cm, trên AC lấy E sao cho AE=3cm.

  A, CM: ADE ABC. Tính ED.

  B, Gọi F là giao điểm của ED và BC. Tính FD,FB.

  Bài 6: Cho hình hcn ABCD.A’B’C’D’ có AB=6cm, AD=8cm, AA’=10cm

  A, Tính AC, AB’.

  B,Tính Sxung quanh và Stoàn phần của hình hộp.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà My

  Cho tam giác ABC có Bc=6cm;Ab=3,5cm;Ac=4,5cm. Chứng minh:Góc BAC=2 góc ABC

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Ngọc Lâm

  Cho ∆ABC, tia phân giác trong của góc A cắt BC tại E và đường trung trực của BC tại M.Vẽ tia phân giác ngoài Ax của góc A.
  a) Cm Ax đi qua 1 điểm cố định khác A.
  b) Tia Ax cắt BC tại K. Cm KB.EC=KC.EB
  c) Gọi N là trung điểm của BC. Cm N,A,K,M cùng cách đều 1 điểm, xác định điểm đó.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoàng Ngân

  Cho hình chữ nhật ABCD và điểm M không nằm trong hình chữ nhật. Chứng minh MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2. Tìm quỹ tích điểm M sao cho MA + MC = MB + MD.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Châu Minh

  Cho điểm M nằm giữa A và B. Vẽ các hình vuông AMCD, BMEF trên cùng một nửa mp bờ AB.
  a) CM AE=BC và AE┴BC
  b) Gọi DM∩AC=O, BC∩AE=H. Chứng minh DM=2OH.
  c)Chứng minh D,H,F thẳng hàng.
  d)Gọi G,K,N lần lượt là trung điểm AB,BE,CE. Tứ giác OGKN là hình gì?
  e)Tìm quỹ tích trung điểm OK khi M di chuyển trên AB.
  f)Chứng minh DF luôn đi qua 1 điểm cố định khi M di chuyển trên BC.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy