ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 23 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

a) \(3x^2y\) + ..... = \(5x^2y\)

b) .... - \(-2x^2\)  = \(-7x^2\)

c) .... + .... +.... = \(x^5\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)  \(3x^2y\) + ...\(2x^2y\).. = \(5x^2y\)

b) ..\(-5x^2\).. - \(-2x^2\)  = \(-7x^2\)

c) ..\(x^5\).. + ..\(x^5\).. +..\(-x^5\).. = \(x^5\)

(Bài tập c có nhiều lời giải)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thủy tiên

  Tìm giá trị lớn nhất

  A=1015+2x/x-4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  \(\dfrac{ }{ }\)Bài 1: Tính

  A=( 1²+2²+3²+...+19²+20²)(a+b)(a+2b)(2+3b)

  Vs a=\(\dfrac{ }{ }\)3/5 và b= -0,2

  Bài 2: Chứng minh

  a. Tổng 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

  b. Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5

  Bài 3: Tìm STN có hai chữ số sao cho số đó bằng

  a. 6 lần tích các chữ số của số đó

  b. 2 lần tích các chữ số của số đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  tính giá trị của các biểu thức sau:

  E=x4-4567x3+4567x2-4567x+4567 tại x=4566

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Tìm ba số x,y,z khác 0 biết: x^2.y.z=-4 ; x.y^2.z=2 ; x.y.z^2=-2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  b.B=|x-2016|+|x-2017|+|x-2018|

  Bài 3 Cho a+b+c=2028 và \(\dfrac{1}{a+b}\)+\(\dfrac{1}{b+c}\)+\(\dfrac{1}{c+a}=\dfrac{1}{3}\)

  Tính giá trị của biểu thức Q=\(\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Cho M=\(\dfrac{a}{a+b}+\dfrac{b}{b+c}+\dfrac{c}{c+a}\)với a;b;c >0

  a)CM: M>1

  b)CM: M ko là số nguyên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  tìm các số nguyên a sao cho

  ( a2 -1 ) ( a2 -4 ) ( a2 -7 ) ( a2 -10 ) <0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Đơn thức đồng dạng với -3xy^2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • An Nhiên

  \(|x^2+|x-1||=x^2+2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Viết ba đơn thức đồng dạng bậc 5 có hai biến. Tìm tổng của ba đơn thức đó và chỉ rõ hệ số của đơn thức tổng?

  Giúp mik với m.n . Ai nhanh mi tick chokhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Câu 1: Cho tam giác ABC, góc A = 640, góc B = 800. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D.

  Số đo của góc là bao nhiêu?

  A. 70o B. 102o C. 88o D. 68o

  Câu 2: Đơn thức -1/2 xy2 đồng dạng với:

  A. -1/2 x2y B. x2y2 C. xy2 D. -1/2 xy

  Câu 3: Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:

  A. 3√3 cm B. 3 cm C. 3√2 cm D. 6√3 cm

  Câu 4: Tìm n ϵ N, biết 3n.2n = 216, kết quả là:

  A. n = 6 B. n = 4 C. n = 2 D. n = 3

  Câu 5: Xét các khẳng định sau. Tìm khẳng định đúng. Ba đường trung trực của một tam giác đồng qui tại một điểm gọi là:

  A. Trọng tâm của tam giác B. Tâm đường tròn ngoại tiếp

  C. Trực tâm của tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếp

  Câu 6: Cho tam giác ABC có gó A = 500; góc B : góc C = 2 : 3. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

  A. AC < AB < BC B. BC < AC < AB C. AC < BC < AB D. BC < AB < AC

  Câu 7: Cho điểm P (-4; 2). Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành có tọa độ là:

  A. Q(4; 2) B. Q(-4; 2) C. Q(2; -4) D. Q(-4; -2)

  Câu 8: Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là:

  A. Trọng tâm tam giác B. Trực tâm tam giác

  C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác

  Câu 9:

  P(x) = x2 - x3 + x4 và Q(x) = -2x2 + x3 – x4 + 1 và R(x) = -x3 + x2 +2x4.

  P(x) + R(x) là đa thức:

  A. 3x4 + 2x2 B. 3x4 C. -2x3 + 2x2 D. 3x4 - 2x3 + 2x2

  Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:

  A. 8cm B. √54cm C. √44cm D. 6cm

  Câu 11: Tính: 3 1/4 + 2 1/6 - 1 1/4 - 4 5/6 = ?

  A. -5/6 B. -2/3 C. 3/8 D. 3/2

  Câu 12: Tìm n ϵ N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết quả là:

  A. n = 4 B. n = 1 C. n = 3 D. n = 2

  Câu 13: Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức: P(x) = x2 –x - 6

  A. 1 B. -2 C. 0 D. -6

  Câu 14: Tìm n ϵ N, biết 4n/3n = 64/27, kết quả là:

  A. n = 2 B. n = 3 C. n = 1 D. n = 0

  Câu 15: Tính (155 : 55).(35 : 65)

  A. 243/32 B. 39/32 C. 32/405 D. 503/32

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Khẳng định nào sau đây là sai ?

  (A) \(3x^2y^3\) và \(3x^3y^2\) là hai đơn thức đồng dạng

  (B) \(-3x^2y^3\) và \(3x^2y^3\) là hai đơn thức đồng dạng

  (C) \(\left(xy\right)^2\) và \(3x^2y^2\) là hai đơn thức đồng dạng

  (D) \(-2\left(xy\right)^3\) và \(5x^3y^3\) là hai đơn thức đồng dạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Viết bốn đơn thức đồng dạng với đơn thức \(-2x^3y^5\) rồi tính tổng của năm đơn thức đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1