YOMEDIA
ZUNIA12

Tin học 11 Bài tập và thực hành 8


Nội dung của Bài tập và thực hành 8 dưới đây, các em sẽ hiểu thêm về khả năng đồ họa của Pascal và cách sử dụng các thủ tục về đồ họa để viết được một chương trình đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ hoạ của Pascal.

1.2. Các kiến thức cần nắm

 • Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc;
 • Dùng chương trình con sẽ thuận lợi cho việc tổ chức, viết, kiểm tra chương rình và sử dụng lại;
 • Chương trình con có phần đầu, phần khai báo và phần thân;
 • Chương trình con có thể có tham số hình thức khi khai báo và được thay bằng tham số thực sự khi gọi. Các tham số hình thức và thực sự phải tương ứng về thứ tự và kiểu dữ liệu.
 • Chương trình con được gọi bằng tên của nó;
 • Biến được khai báo trong chương trình con là biến cục bộ;
 • Thư viện cung cấp những chương trình con chuẩn mở rộng khả năng ứng dụng.

Bài tập minh họa

Bài tập 1

Cho chương trình sau:

uses crt, graph;

var stop: boolean;

function Detectlnit(path:string): integer;

var drive, mode: integer;

begin

drive:= 0;

EnitGraph(drive, mode, path);

end;

begin

if Detectlnit('C:\TP\BGI')<>0 then

begin

Write('Loi do hoa ! Nhan phim Enter de ket thuc')

readln;

end

else

begin

Randomize;

MoveTo(getmaxx div 2, Getmaxy div 2); 

stop:= false; while not (stop) do

begin

SetColor(Random(GetMaxColor)) ;

{Thiet lap mau mot cach ngau nhien}

LineTo(Random(getmaxx),Random(getmaxy));

Delay(200); {tam dung} stop :=keypressed;

end;

end;

CloseGraph

End.

Trả lời các câu hỏi dưới đây:

 • Chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình.
 • Hàm Detectinit có chức năng gì?
 • Thủ tục Moveto(getmaxx div 2, getmaxy div 2) có chức năng gì?

 • Chương trình này thực hiện công việc gì?

Gợi ý trả lời:

 • Hàm Detectinit có chức năng: Cho giá trị khác không nếu có lỗi khởi động đồ họa.
 • Thủ tục Moveto(getmaxx div 2, getmaxy div 2) có chức năng: Chuyển con trỏ đồ họa đến vị trí tâm của màn hình.
 • Chương trình trên vẽ các đường gấp khúc ngẫu nhiên nhờ thủ tục Lineto, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên. Vị trí bắt đầu vẽ là tâm của màn hình. Kết thúc việc vẽ bằng cách nhấn một phím bất kì. 

Bài tập 2

Cho chương trình sau:

program graphDemo;

uses graph;

var 

gd, gm: integer;

xm, ym, xmaxD4, ymaxD4: Word;

begin

gd:=detect;

Initgraph(gd, gm, 'C:\TP\BGI');

xm: =GetmaxX div 2 , ym:= GetmaxY div 2);

{ve hinh chu nhat voi net ve mau vang}

SetColor(yellow);

Rectangle(10,10, xm, ym);

readln;

{Ve duong vong tron mau xanh la cay,tam(450; 100) Dan kinh 50}

Setcolor(LightGreen);

Circle(450, 100, 50);

readln;

{ve ellip mau do}

Sitrolor (red) ;

Elipse (100, 200, 0, 360, 50, 120);

readln; 

CloseGraph

end.

Trả lời câu hỏi dưới đây:

Chương trình này thực hiện công việc gì?

Gợi ý trả lời:

Chương trình này thực hiện các công việc: 

 • Vẽ hình chữ nhật với nét vẽ màu vàng.
 • Vẽ đường tròn màu xanh lá cây, tam 450, 100 và bán kính 50.  

3. Luyện tập Bài tập và thực hành 8 Tin học 11

Sau khi học xong Bài tập và thực hành 8, các em cần nắm các kiến thức:

 • Vai trò của chương trình con
 • Chương trình con có thể có tham số hình thức khi khai báo và được thay bằng tham số thực sự khi gọi. Các tham số hình thức và thực sự phải tương ứng về thứ tự và kiểu dữ liệu.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 11 Bài tập và thực hành 8 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.
  • B. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và trả về một giá trị thông qua tên của nó.
  • C. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định nhưng không trả về một giá trị qua tên của nó.
  • D. Chương trình được xây dựng từ các chương trình con khác.
  • A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
  • B. Phần khai báo có thể có hoặc không tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
  • C. Phần đầu có thể có hoặc không.
  • D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình.
  • A. Một.
  • B. Hai.
  • C. Ba.
  • D. Nhiều.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 8 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 117 SGK Tin học 11

Bài tập 2 trang 117 SGK Tin học 11

Bài tập 3 trang 117 SGK Tin học 11

Bài tập 4 trang 117 SGK Tin học 11

4. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 8 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF