Tin học 11 Bài tập và thực hành 6


Nội dung của Bài tập và thực hành 6 dưới đây, các em sẽ được củng cố lại các kiến thức về xâu kí tự, chương trình con; rèn luyện thêm kĩ năng xử lí xâu bằng việc tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình và nâng cao kĩ năng viết và sử dụng chương trình con. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

Tóm tắt lý thuyết

1. Mục đích, yêu cầu

 • Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;
 • Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

2. Ôn tập kiến thức

a. Xâu kí tự

Hình 1. Nội dung trọng tâm về kiểu xâu

b. Chương trình con

Hình 2. Nội dung trọng tâm về hàm và thủ tục

Bài tập minh họa

Câu 1: Viết thủ tục CatDan(S1, S2) nhận đầu vào là xâu S1 không quá 79 kí tự, tạo xâu S2 thu được từ xâu S1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trí cuối cùng. Ví dụ: S1='ABCD';  S2='BCDA'

Gợi ý làm bài:

 • Ý tưởng:
  • \(S1= \, 'ABCD' \rightarrow S2= \, 'BCDA'\)
  • \(S2= \, 'BCD' + \, 'A'\)
  • Trong đó:
   • A: S1[1]
   • BCD: Copy(S1,2,length(s1)-1)
 • Thủ tục CatDan(S1, S2):

Type Str79 = string[79];

Procedure CatDan(S1: str79; var S2 : str79);

Begin

S2:=copy(S1,2,length(S1)-1) + S1[1];

End;

Câu 2: Viết thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ xung vào xâu s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s ban đầu được căn giữa dòng (80 kí tự).

Gợi ý làm bài:

Thủ tục CanGiua(s):

Procedure CanGiua(Var S: xau);

Var i,n:integer;

Begin

n:=(80-length(S)) div 2;

For i:=1 to n do

S:= ' ' + S;

End;

Câu 3: Sử dụng hai thủ tục trên, viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80.

Gợi ý làm bài:

 • Ý tưởng:
  • Nhập 1 xâu để chạy trên màn hình.
  • Căn giữa xâu vừa nhập trên màn hình.
  • Sử dụng thủ tục cắt dán để chạy chữ.
 • Cài đặt chương trình:

Program ThucHanh6;

Uses crt;

Type xau=string[79];

Var S1, S2: xau;

Stop:boolean;

Procedure catdan(S1:Xau; var S2:Xau);

Begin

S2:=copy(s1,2,length(S1)-1)+S1[1];

End;

Procedure CanGiua(Var S: xau);

Var i,n:integer ;

Begin

n:=length(S);

n:=(80-n) div 2;

For i:=1 to n do

S:= ' ' +S;

End;

Begin

clrscr;

write(‘nhap xau S1:’);readln(S1);

cangiua(S1);

clrscr;

stop:=false;

while not (stop) do

Begin

gotoxy(1,12); {chuyen con tro den dau dong 12}

write(s1);

delay(500); {dung 500 miligiay}

catdan(S1, S2);

S1:= S2;

Stop:=keypressed; {nhan phim bat ki de ket thuc}

End;

Readln;

End.

Lời kết

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm về Bài tập và thực hành 6 nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, các em hãy cùng thử sức để tự đánh giá xem mức độ hiểu bài của mình tới đâu các em nhé. Ngoài ra, nếu có thắc mắc về các nội dung trong bài học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

>> Bài sau: Bài tập và thực hành 7

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn