YOMEDIA
ZUNIA12

Tin học 11 Bài tập và thực hành 6


Nội dung của Bài tập và thực hành 6 dưới đây, các em sẽ được củng cố lại các kiến thức về xâu kí tự, chương trình con; rèn luyện thêm kĩ năng xử lí xâu bằng việc tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình và nâng cao kĩ năng viết và sử dụng chương trình con. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;
 • Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

1.2. Ôn tập kiến thức

a. Xâu kí tự

Hình 1. Nội dung trọng tâm về kiểu xâu

b. Chương trình con

Hình 2. Nội dung trọng tâm về hàm và thủ tục

Bài tập minh họa

Câu 1: Viết thủ tục CatDan(S1, S2) nhận đầu vào là xâu S1 không quá 79 kí tự, tạo xâu S2 thu được từ xâu S1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trí cuối cùng. Ví dụ: S1='ABCD';  S2='BCDA'

Gợi ý làm bài:

 • Ý tưởng:
  • \(S1= \, 'ABCD' \rightarrow S2= \, 'BCDA'\)
  • \(S2= \, 'BCD' + \, 'A'\)
  • Trong đó:
   • A: S1[1]
   • BCD: Copy(S1,2,length(s1)-1)
 • Thủ tục CatDan(S1, S2):

Type Str79 = string[79];

Procedure CatDan(S1: str79; var S2 : str79);

Begin

S2:=copy(S1,2,length(S1)-1) + S1[1];

End;

Câu 2: Viết thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ xung vào xâu s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s ban đầu được căn giữa dòng (80 kí tự).

Gợi ý làm bài:

Thủ tục CanGiua(s):

Procedure CanGiua(Var S: xau);

Var i,n:integer;

Begin

n:=(80-length(S)) div 2;

For i:=1 to n do

S:= ' ' + S;

End;

Câu 3: Sử dụng hai thủ tục trên, viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80.

Gợi ý làm bài:

 • Ý tưởng:
  • Nhập 1 xâu để chạy trên màn hình.
  • Căn giữa xâu vừa nhập trên màn hình.
  • Sử dụng thủ tục cắt dán để chạy chữ.
 • Cài đặt chương trình:

Program ThucHanh6;

Uses crt;

Type xau=string[79];

Var S1, S2: xau;

Stop:boolean;

Procedure catdan(S1:Xau; var S2:Xau);

Begin

S2:=copy(s1,2,length(S1)-1)+S1[1];

End;

Procedure CanGiua(Var S: xau);

Var i,n:integer ;

Begin

n:=length(S);

n:=(80-n) div 2;

For i:=1 to n do

S:= ' ' +S;

End;

Begin

clrscr;

write(‘nhap xau S1:’);readln(S1);

cangiua(S1);

clrscr;

stop:=false;

while not (stop) do

Begin

gotoxy(1,12); {chuyen con tro den dau dong 12}

write(s1);

delay(500); {dung 500 miligiay}

catdan(S1, S2);

S1:= S2;

Stop:=keypressed; {nhan phim bat ki de ket thuc}

End;

Readln;

End.

3. Luyện tập Bài tập và thực hành 6 Tin học 11

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 11 Bài tập và thực hành 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 6 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON