Tin học 11 Bài tập và thực hành 7

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Nội dung của bài tập và thực hành 7 dưới đây sẽ giúp các em củng cố lại các kiến thức về chương trình con (thủ tục, hàm, tham số biến và tham số giá trị, biến toàn bộ và biến cục bộ) và rèn kĩ năng sử dụng được chương trình con để giải quyết trọn vẹn một bài toán trên máy tính. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

Tóm tắt lý thuyết

1. Mục đích, yêu cầu

 • Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;
 • Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

2. Ôn tập kiến thức

a. Cách viết và sử dụng chương trình con

Hình 1. Cách viết và sử dụng chương trình con

b. Các biến - tham số và thực hiện chương trình trong chương trình con

Hình 2. Các biến - tham số và thực hiện chương trình trong chương trình con

b.1. Biến

Hình 3. Nội dung trọng tâm về biến

b.2. Tham số

Hình 4. Nội dung trọng tâm về tham số

b.3. Thực hiện chương trình con

Hình 5. Cách thực hiện chương trình con

Bài tập minh họa

Bài tập 1

Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau:

 • Lập thủ tục nhập ba số nguyen dương a, b, c từ bàn phím.
 • Lập thủ tục kiểm tra xem ba số trên có lập thành ba cạnh của tam giác hay không?
 • Viết hàm tính diện tích của tam giác.
 • Viết hoàn thiện chương trình chính.

Gợi ý làm bài:

 • Xác định bài toán:
  • INPUT: 3 cạnh a,b,c của tam giác
  • OUTPUT: Kiểm tra tam giác và tính diện tích
 • Công thức Herong:      
  • p := (a+b+c)/2;

  • dt := sqrt(p* (p-a)*(p-b)*(p-c));   

 • Cài đặt chương trình:

Var a,b,c : Integer;

Procedure NhapABC (Var a, b, c : Integer);   {1. Nhập 3 cạnh a,b,c}

Begin

    Write( 'Nhap a:' ); Readln( a );

    Write( 'Nhap b:' ); Readln( b );

    Write( 'Nhap c:' ); Readln( c );

End;

Procedure KiemTra_InDienTich ( a,b,c:Integer); {2. Kiểm tra tam giác}

Begin

     If ((a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b)) then

       Writeln(' Ba canh tren tao thanh tam giac.dien tich', Dientich(a,b,c) ) Else

        Writeln('Ba canh tren khongtao thanh tam giac');

End;

Function Dientich( a, b, c:Integer ) : Real;      {3. Hàm tính diện tích}

Var dt,p : Real;

Begin

     p := (a+b+c)/2;

     dt := sqrt(p* (p-a)*(p-b)*(p-c));

     Dientich := dt;

End;

BEGIN  {4. Chương trình chính}

     NhapABC(a,b,c);

     KiemTra_InDienTich (a,b,c);

END.

Bài tập 2

Viết chương trình tính \(C_{n}^{k}\). Có sử dụng hàm?

Gợi ý làm bài:

 • Xác định bài toán:
  • INPUT: Nhập n, k
  • OUTPUT: \(C_{n}^{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\)
 • Cài đặt chương trình:

Program to_hop;

Uses crt;

Var n,k : integer;

     nCk: real;

Function gt( n : integer) : integer;

var i,s: integer; 

  Begin

  s:=1;

  for i:=1 to n do

  s:=s*i;

  gt:=s;

end;

BEGIN

Write(‘ Nhap n:’); readln(n);

Write(‘ Nhap k:’); readln(k);

nCk := gt(n) /(gt(k) *gt(n-k));

Writeln(‘ nCk = ’, nCk);

Readln;

END.

Lời kết

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm về Bài tập và thực hành 7 nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, các em hãy cùng thử sức để tự đánh giá xem mức độ hiểu bài của mình tới đâu các em nhé. Ngoài ra, nếu có thắc mắc về các nội dung trong bài học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài tập và thực hành 6

>> Bài sau: Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn