ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 8 lớp 9 Language Focus - Ngữ pháp Celebrations


Bài học Ngữ pháp Language Focus Unit 8 Lớp 9 - Celebrations hướng dẫn các em điểm ngữ pháp mới về mệnh đề quan hệ và mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 9

1.1. ADJECTIVE / RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề tính từ / quan hệ)

 • Mệnh đề tính từ (Adjective clauses) hay mệnh để quan hệ (Relative clauses) được giới thiệu bởi một đại từ quan hệ (Relative pronoun) hay trạng từ quan hệ (Relative adverbs) và bổ nghĩa cho một danh từ (a noun) hay một đại từ (a pronoun).

Ex: The man who spoke to you yesterday is my uncle. (Người đàn ông nói chuyện bạn ngày hôm qua là chú tôi.)

The car which you see over there is my boss’s. (Chiếc xe bạn thấy đằng kia là xe của chủ tôi).

 • Danh từ hay đại từ có một mệnh đề tính từ bổ nghĩa được gọi là tiến ngữ (an antecedent).
 • Mệnh đề tính từ luôn luôn đứng ngay sau tiền ngữ của nó.
 • Relative pronouns (Đại từ quan hệ) gồm có
  • WHO: đại từ thay thế cho chủ ngữ chỉ người
  • WHOM: đại từ thay thế cho tân ngữ chỉ người
  • WHOSE: đại từ chỉ sự sở hữu
  • WHICH: chỉ về sự việc, con thú
  • THAT : chi về người, sự việc, con thú.
 • WHO : dùng thay cho tiền ngữ chỉ về người và làm chủ từ (subject) của mệnh đề tính từ.

Ex: The boy who is speaking to Mr John is the prefect. (Cậu bé đang nói chuyện với ông John là lớp trưởng.)

The person who takes care of patients is a nurse. (Người chăm sóc bệnh nhân là y tá.)

 • WHOM : dùng thay cho tiền ngữ chỉ về người và làm túc từ (object) của mệnh để tính từ.

Ex: The woman /who(m) you see at the desk is the librarian. (Người phụ nữ bạn thấy ở bàn viết là quản thu thư viện._

The doctor /who(m) they talked about is very kind. (Bác sĩ họ đã nói về (ông ta) rất tử tế.)

Chú ý: WHOM có thể được thay bằng WHO, ở văn phòng giao tiếp  (informal style).

 • WHOSE (+ NOUN) : khi tiền ngữ chi về người và có chức năng như một tính từ sở hữu (possessive adjective ).

Ex: The child whose parents are dead is an orphan. (Đứa trẻ mà cha mẹ của nó mất là đứa mồ côi.)

The man whose son is my classmate is an engineer. (Người đàn ông con ông ấy là bạn cùng lớp với tôi là kỹ sư.)

Chú ý : WHOSE luôn luôn đứng giữa HAI danh từ.

 • WHICH: dùng thay tiền ngữ chỉ về sự việc hay con thú, làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ.

Ex: The books which arc on top of the shelf are novels. (Những sách trên kệ là tiểu thuyết.) (subject)

The horses which you see in the field are race horses. (Những con ngựa mà bạn thấy trong cánh đồng là ngựa đua.) (object)

 • THAT: dùng thay cho tiền ngữ chỉ người, sự việc hay con thú, làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ.

Ex: The books that interest children much are picture – hooks. (Sách thu hút trẻ em nhiều là sách truyện tranh.) (subject)

The matter (that) they’re considering is very complex. (Vấn đề họ đang xem xét quá phức tạp.)

The student that showed you the way is in my class (Sinh viên chỉ đường cho bạn học lớp tôi.) (subject)

Tile children (that) visitors are giving presents are the victims of the last flood. (Các trẻ em mà khách đang tặng quà là nạn nhân vụ lụt vừa qua.)

1.2. Relative adverbs (Trạng từ quan hệ)

 • WHEN: được dùng thay cho tiền ngữ là từ chỉ thời gian, như : day, time, year

Ex: Do you remember the day when you went to school is the first time? (Bạn nhớ ngày bạn đi học lần đầu tiên không?)

It was the year when they arrived in this city. (Đó là năm họ đến thành phố này.)

 • WHERE : được thay cho tiền ngữ là từ chỉ nơi chốn, như : city village, place, school,. . .

Ex: This is the place where he was born.

The school where he took the first lesson was very small.

 • WHY : khi tiền ngữ là từ “ reason”.

Ex: We don’t know the reason why he didn’t come to our meeting. (chúng tôi không biết lí do anh ấy đã không dự cuộc họp mặt của chúng tôi).

1.3. PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ)

Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho một giới từ, chúng ta có hai cách viết

c.1. Preposition + relative pronoun + clause (giới từ trước đại từ quan hệ)

Ex: The painting at which you are looking is Picasso’s one. (Bức tranh anh đang nhìn là tranh của Picasso.)

The man about whom you had talked with me came this morning. (Người đàn ông anh đã nói với tôi đến sáng nay.)

c.2. Preposition after the verb (Giới từ sau động từ.)

Ex: The matter (which /that) you are anxious about is considered.  (Vấn để anh lo lắng được cứu xét.)

What’s the matter (which I that) you always think of?

(Vấn để bạn luôn nghĩ đến là gì?)

1.4. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ).

Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

DESPITE (MẶC DÙ)

IN SPITE OF (MẶC DÙ) + GERUND OR NOUN PHRASE.

REGARDLESS OF (MẶC DÙ)

 Mệnh đề chỉ nhượng bộ có cấu trúc:

a) ……. , though + pronoun  + be+ adjective

   => despite + poss.adj + noun

b) …….., though + noun + be+ adjective

=> despite + the + adjective + noun.

c) ……, though +S +V + O/A

=> …… despite + gerund + O/A

Chú ý: Ở mẫu này hai chủ từ phải cùng chỉ một người, sự việc.

2. Exercise Language Focus Unit 8 Lớp 9

2.1. Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 1

Join the sentences. Use relative clauses. (Nối các câu. Sử dụng mệnh đề quan hệ.)

a. Auld Lang Syne is a song. Auld Lang Syne is sung on New Year's Eve.

b. This watch is a gift. The watch was given to me by my aunt in my 14th birthday.

c. My friend Tom can compose song. Tom sings Western folk very well.

d. We often go to the town cultural house. The town cultural house always opens on public holidays.

e. I like reading books. Books tell about different peoples and their cultures.

f. On my mom's birthday my dad gave her roses. The roses were very sweet and beautiful.

g. Judy liked the full-moon festival very much. The festival is celebrated in mid-fall.

h. Tomorrow I'll go to the airport to meet my friends. My friends come to stay with us during the Christmas.

Guide to answer

a. Auld Lang Syne is a song which is sung on New Year's Eve.

b. This watch, which was given to me by my aunt on my 14th birthday, is a gift.

c. My friend Tom, who can compose songs, sings Western folk songs very well.

d. We often go to the town cultural house, which always opens on public holidays.

e. I like reading books which tell about different people and their cultures.

f. The roses which my Dad gave my Mum on her birthday were very sweet and beautiful.

g. Judy very much liked the full-moon festival which is celebrated in mid-fall.

h. Tomorrow I'll go to the airport to meet my friends, who come to stay with us during the Christmas.

2.2. Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 2

Describe each of the people in the pictures. Use relative clauses. (Miêu tả từng người trong tranh. Sử dụng mệnh đề quan hệ.)

Guide to answer

 • My family.

- I'm the boy who is wearing a white T-shirt and blue trousers.

- The woman who is sitting in the armchair is my Mum.

- My Dad is the man who is standing behind Linda.

- The girl, who is giving my Mum a present, is my younger sister Linda.

 • My Aunt's family.

- My aunt Judy is the woman who is holding Jack.

- The woman who is on the right of my aunt is my grandmother.

- The man who is at the back of the picture is my uncle John.

2.3. Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 3

Join the sentences. Use the words in bracket (Nối các câu. Sử dụng các từ trong ngoặc.)

Guide to answer

b) Although we don't have a Mother's Day in Viet Nam, Dad and I have special gifts and parties for my mom every year on the 8th of March.

c) Even though we live in Nam Dinh, we went to Ha Noi to watch the parade on National Day last year.

d) Many tourists enjoy festivals in Viet Nam, though they do not understand Vietnamese culture very much.

e) Even though in Australia, Christmas season is in summer, the Australians enjoy Christmas as much as people in European countries do.

f) Although Jim came to the show late due to the traffic jam, he could see the main part of the show.

2.4. Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 4

Look at the pictures. Complete the sentences. Use the correct tense of the verbs and the information. (Nhìn vào tranh vẽ. Hoàn thành các câu. Sử dụng thì đúng của động từ và thông tin đã cho.)

a. Although Mrs. Thoa was tired, she helped Tuan with his homework.

b. Even though Liz has an exam tomorrow, _________.

c. It rained yesterday although_______.

d. Ba _____ though he wasn't very hungry.

e. Even though the keyboard wasn't working well,_______.

Guide to answer

a. Although Mrs. Thoa was tired, she helped Tuan with his homework.

b. Even though Liz has an exam tomorrow, she watches TV.

c. It rained yesterday although the weather bureau had predicted there would be fine weather.

d. Ba ate a lot of food though he wasn't very hungry.

e. Even though the keyboard wasn't working well, she finished the letter.

Bài tập minh họa

 
 

Combine each pair of sentences into one by using a suitable Relative Pronouns.

1. Have you ever spoken to the people? They live next door.

 ……………………………………………………………………………………………

2. It’s a book. It will interest children of all ages.

 ……………………………………………………………………………………………

3. The people keep having all night parties. They live next door.

 ……………………………………………………………………………………………

4. These are the keys. They open the front door and back door.

 ……………………………………………………………………………………………

5. Here’s an article. It might interest you.

 ……………………………………………………………………………………………

6. Where’s the girl? She sells the tickets.

 ……………………………………………………………………………………………

7. The festival is called Easter. It is in the late March or early April.

 ……………………………………………………………………………………………

Key

1. Have you ever spoken to the people who live next door?

2. It’s a book which will interest children of all ages.

3. The people who live next door keep having all night parties.

4. These are the keys which open the front door and back door.

5. Here’s an article which might interest you.

6. Where's the girl who sells the tickets?

7. The festival which is in the late March or early April is called Easter.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 8 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Ngữ pháp Language Focus Unit 8 tiếng Anh lớp 9, để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 9 Language Focus

Câu 2 - Câu 8: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu, các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • I.

   

  1. I only recognised him ..... the way he spoke

   

  A. By

   

  B. In

   

  C. With

   

  D. Of

   

  2. I met Smith yesterday, but I knew him long .... that

   

  A.for

   

  B.by

   

  C.before

   

  D. After

   

  3. I think he can make a success...music

   

  A.to

   

  B.in

   

  C.with

   

  D.of

   

  4. He wrote... a fountain pen

   

  A.with

   

  B.by

   

  C.for

   

  D.in

   

  5. Go and sit .... Richard

   

  A beside

   

  B. Next to

   

  C. By

   

  D. All are correct

   

  6. Stand.... front of me you will see better ; there will be nothing...the way of you view

   

  A. At / in

   

  B. In/ of

   

  C.In/ in

   

  D. In/ at

   

  7. It gets... when the winter is coming

   

  A. Cold and cold

   

  B. The coldest and coldest

   

  C. Colder and colder

   

  D. More and more cold

   

  II.

   

  You've probably known about computers your whole life. But computers have not really been around for very long. Computers started to become ...(1)... with big companies in the 1960s. Computers didn't become widespread in homes and schools...(2)... the 1980s.

   

  Computers need hardware and ...(3)... in order to work. Your desktop or laptop and all the parts inside... (4)... hardware. The central processing unit(CPU) makes the computer.... (5)... The keyboard, mouse, printer, and monitor are also pieces of computer hardware. Memory chips are hardware that stores....(6)... and instructions. Information also gets stored on the hard disk drive. The programs ....(7)... run the computer are called software. The computer operating system is software that tells the computer how to run. Application or programs are software that do certain tasks. Word- processing programs, ....(8).... exampe, let you write school report and letter

   

  (1). A. Populary B. Popular C. Popularity D. Popularities

   

  (2) A. As B. Until C. When. D. While

   

  (3). A. Har B.soft. C.software D.hardware

   

  (4) A.are called B.called C.is called D.calling

   

  (5) A. Work . B.wor . C. To work. D.working

   

  (6) A.informing B. Informative C. Information D. Inform

   

  (7) A.that. B. Who. C. Whom. D. Whose

   

  (8) A. About B.over. C. At. D. For

   

  III.

   

  1.The first jeans / be/ made/ in/ USA/ in the 18th month

   

  2. My father / like/ watch/ football matches / TV

   

  3. I/ this program / not think/ suitable / children

   

  4. She/ just/ from/ letter / receive / father

   

  5. I/ used/ when/ shorts/ wear / I / be / young

   

  6. Hung/ wish/ be / HN / he / now

   

  7. If/ I/ be/ bird/ I/ fly

   

  8. we/ play/ when / games/ our teacher / arrive

   

  9. The children / look/ forward / the zoo/ visit

   

  10. he/ ask/ where/ me/ I/ live

   

  11. now/ beautifully / does / she/ than / she/ dance/ more/ used to

   

  12. turning / would / mind/ lamp/ off / the / you/?

   

  13. He/ E/ for/ has/ two years/ studies

   

  14. I/ would / take/ me/ out/ wish/ that / for/ this evening / you/ dinner

   

  15. This book/ as/ one/ expensive / as / is / that

   

  16. To save/ mrs.Mi/ taking / suggest / water/ showers

   

  17. the Mother's Day / can/ me/ tell/ you/ for/ the reason / celebrating?

   

  18. the moon/ no / there/ sounds / on/ are.

   

  19. glass because/ of her/ broke the/ carelessness / Mai

   

  20. responds/ well to/ the heart / energetic / exercise

   

  21. some very/ she made/ helful suggestions / rejected them all/ but her boss

   

  22. the nearest village / after/ for five hours/ walking / we reachable

   

  23. a beautifully/ house/ they are/ living in/ decorate

   

  24. of the telephone? / about / the invention / would you like/ to read the story

   

  25. magic shows/ the most exciting / children / are always / to

   

  Giúp tớ với

  Theo dõi (0)
 • Ai giúp mik vs ạ

  I. Use the correct form of the verb in parentheses in each sentence.

  1. That student (know)……………. all of the new words very well now.

  2 . Mr. Howell (work)………….. for the Ajax Company for nine years.

  3. The two mechanics (finish)…………… the work right now.

  4. It (rain)………….. very much in this region in the spring.

  5. Betty’s friend Thomas (lose)…………….. his Greek – English dictionary.

  6. Fred’s brother (graduate, just)…………….. from Purdue University.

  7. The plumber (repair)…………………the leak in that pipe now.

  8. That student (make)………………… much progress since September.

  9. Listen! I (hear)……………… someone at the front door.

  10. We (see)………………. the famous Washington Monument many times.

  11. The earth (circle)……………… the sun once every 365 days.

  12. At present, Professor Moore (write)……………. another book.

  13. Our present teacher (live)………………… in this city all of his life.

  14. James (take)………………..a course in European history this semester.

  15. I (call)……………… Mr. Lucas about five times in the past hour.

  16. Yes, I (remember)………………. that other fellow’s name now.

  II. Fill in the blanks in these sentences with the most appropriate article A (An) or THE or LEAVE THEM BLANK. In many places either a definite or an indefinite article can be used, but the meaning of the sentence makes one a better choice.

  1. She wanted............brand new car, .............Honda or..............Nissan

  2. But Paula only had……………couple of thousand dollars.

  3. ans she hound out she couldn’t get……………loan.

  4. ……………bank where she had………….account wouldn’t give that credit.

  5. With…………..heavy heart, she stopped for…………..used car.

  6. …………….first dealer she went to tried to sell her……………wreck.

  7. It needed………….valve job and……………crank shaft was bent.

  8. …………..new dealer had just opened on Maple Street.

  9. …………..owner was…………..old friend of Paula’s mother.

  10. So she took……………chance, and went there next.

  11. Mr. Blum, ……………owner, gave her…………..choice of three cars.

  12. As soon as Paula saw…………….pink Dodge Dart, she was in love.

  13. “Its not…………..new car. Honey, but it looks good” said Mr. Blum.

  14. ……………few repairs, …………..good tune up, …………new spark plugs!

  15. “ I’ll have…………….paint touched up for you.

  16. ……………engine will be as good as new.”

  17. Paula thought she had…………..good deal.

  18. But in two weeks she got…………leak in……………radiator.

  19. She didn’t have………….guarantee, so she fixed………….leak.

  20. Then……………short burned out……………speedometer.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1