Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 9 phần Vocabulary - Celebrations

Để kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Vocabulary Unit 8 tiếng Anh lớp 9 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the best answer to complete these following sentences.

  Câu 1:

  • A. parade
  • B. festival
  • C. party
  • D. paradise
 • Câu 2:

  • A. English
  • B. Vietnamese
  • C. Jewish
  • D. Chinese
 • Câu 3:

  • A. mid – autumn
  • B. mid – spring
  • C. mid – summer
  • D. mid - winter
 • Câu 4:

  • A. Christmas day
  • B. Father’s day
  • C. Halloween
  • D. New Year’s Eve.
 • Câu 5:

  • A. readiness
  • B. working
  • C. preparation
  • D. housework
 • Câu 6:

  • A. general
  • B. free
  • C. generous
  • D. charity
 • Câu 7:

  • A. celebrate
  • B. celebrated
  • C. celebrating
  • D. celebration
 • Câu 8:

  • A. celebrates
  • B. occurs
  • C. calls
  • D. crowds

Được đề xuất cho bạn