• Choose the best answer to complete these following sentences.

  Câu hỏi:

  There used to be a military _______ in Red Square on 1st May.

  • A. parade
  • B. festival
  • C. party
  • D. paradise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC