Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 phần Write - A trip to the countryside

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Nhằm giúp các em mở rộng kỹ năng viết qua những mẫu câu cơ bản HỌC247 biên soạn một số câu hỏi trắc nghiệm Write Unit 3 Tiếng Anh lớp 9. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the sentence which is closest in meaning to the given one.

  Câu 1:

  • A. Carl thinks there are too many drivers on the roads.
  • B. Carl is glad he learnt to drive.
  • C. Carl wishes he could drive.
  • D. Carl is sorry that he ever learnt to drive.
 • Câu 2:

  • A. He wrote only one card.
  • B. He didn’t write even one card.
  • C. He wrote just a single card.
  • D. He wrote all the cards except one.
 • Câu 3:

  • A. He bought a new bike on his birthday.
  • B. His father lent him  a new bike on his birthday.
  • C. His father gave him a new bike as a birthday present.
  • D. He got a new bike  for his father on his birthday.
 • Câu 4:

  • A. He suggested going to the jazz concert.
  • B. He asked to go to the jazz concert.
  • C. He wanted us to go to the jazz concert.
  • D. He invited us to go to the jazz concert.
 • Câu 5:

  • A. Alice wants a job and Mary are doing a part time job.
  • B. Both Alice and Mary are doing a part time job.
  • C. Alice finds a summer part - time job for Mary.
  • D. Alice is looking for a part - time job and so is Mary.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn