Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 phần Write - A trip to the countryside

Nhằm giúp các em mở rộng kỹ năng viết qua những mẫu câu cơ bản HỌC247 biên soạn một số câu hỏi trắc nghiệm Write Unit 3 Tiếng Anh lớp 9. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the sentence which is closest in meaning to the given one.

  Câu 1:

  • A. Carl thinks there are too many drivers on the roads.
  • B. Carl is glad he learnt to drive.
  • C. Carl wishes he could drive.
  • D. Carl is sorry that he ever learnt to drive.
 • Câu 2:

  • A. He wrote only one card.
  • B. He didn’t write even one card.
  • C. He wrote just a single card.
  • D. He wrote all the cards except one.
 • Câu 3:

  • A. He bought a new bike on his birthday.
  • B. His father lent him  a new bike on his birthday.
  • C. His father gave him a new bike as a birthday present.
  • D. He got a new bike  for his father on his birthday.
 • Câu 4:

  • A. He suggested going to the jazz concert.
  • B. He asked to go to the jazz concert.
  • C. He wanted us to go to the jazz concert.
  • D. He invited us to go to the jazz concert.
 • Câu 5:

  • A. Alice wants a job and Mary are doing a part time job.
  • B. Both Alice and Mary are doing a part time job.
  • C. Alice finds a summer part - time job for Mary.
  • D. Alice is looking for a part - time job and so is Mary.

Được đề xuất cho bạn