ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Listening - Bài nghe


Để giúp các em nghe về những ưu điểm và hạn chế của một số nghề nghiệp, mời các em tham khảo bài học Unit 9 "Choosing A Career" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Listening.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Positive and negative points of careers (Điểm tích cực và tiêu cực của nghề nghiệp)

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 12 Listening

Look at the pictures. What jobs do the people in the pictures do? Write down the job under each picture. (Nhìn vào những bức tranh. Những người trong ảnh làm công việc gì? Viết ra những công việc dưới mỗi bức ảnh)

Guide to answer

1. a medical researcher/scientist:  nhà nghiên cứu y khoa / nhà khoa học

2. a flight attendant: tiếp viên hàng không

3. a TV journalist/reporter:  nhà báo / phóng viên truyền hình 

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 12 Listening

Match each word with its meaning(Nối từ với nghĩa của nó)

Guide to answer

1-c       2-e       3-d        4-b       5-a

Tạm dịch

1. khen thưởng

2. hấp dẫn 

3. trận chiến

4. buồn tẻ  

5. nhược điểm 

a. một khía cạnh tiêu cực

b. mệt mỏi hoặc nhàm chán

c. khiến bạn hạnh phúc vì bạn nghĩ nó hữu ích hoặc quan trọng

d. một cuộc chiến hoặc đấu tranh

e. cực kì thú vị và hấp dẫn

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 12 Listening

Listen to an interview about the positive and negative points of the careers of three people. Match the career with each interviewee. (Nghe một cuộc phỏng vấn về những điểm tích cực và tiêu cực của sự nghiệp của ba người. Khớp sự nghiệp với mỗi người được phỏng vấn.)

Click to listen

Guide to answer

1. b: Tom – TV journalist 

2. c: Alice – flight attendant 

3. a: Mark – medical researcher 

Audio script

Interviewer: So, what kind of career are you looking for, Tom?

Tom: I think working as a TV journalist would be a fascinating job. You would do interviews with so many famous people, such as politicians, movie stars, authors, and actors. 

Interviewer: Do you think there would be any downsides to the job?

Tom: Well, being a TV journalist could be difficult at times. You could have to go into dangerous situations, for example, like forest fires or battles in warzones.

Interviewer: I agree. How about you, Alice? What career would you choose?

Alice: I want to be a flight attendant. It could be an interesting job. 

I  would really enjoy meeting people from many different countries. And I think flight attendants are well paid.

Interviewer: It's a very demanding job. Don't you think so?

Alice: Yes, you may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on your health. Being stuck in an aircraft and breathing dirty air is not very healthy.

Interviewer: Yes, I agree. Now, Mark, what career would you like to pursue? 

Mark: Well, I'd like to be a medical researcher. I think that doing medical research would be really rewarding.

Interviewer: So what are some positive points about the job?

Mark: This job would help save people's lives. You could make a great medical discovery, such as a new drug that can cure or prevent deadly diseases.

Interviewer: Sure, but not everyone is lucky enough to discover new things. You could end up doing tedious experiments and writing long reports.

Mark: Well, doing research may take time and you may not see immediate results. But I still believe in the good things that medical research can bring to people.

Interviewer: All right. Thank you all for coming to the interview, and I wish you good luck in your future careers.

Tạm dịch

Người phỏng vấn: Bạn đang tìm kiếm công việc gì, Tom?

Tom: Tôi nghĩ làm việc như một nhà báo truyền hình sẽ là một công việc hấp dẫn. Bạn sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với rất nhiều người nổi tiếng, như các chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, tác giả và diễn viên.

Người phỏng vấn: Bạn có nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nhược điểm nào trong công việc không?

Tom: Vâng, việc trở thành nhà báo truyền hình có thể gặp khó khăn. Bạn có thể phải đi vào tình huống nguy hiểm, ví dụ, như cháy rừng hoặc các trận chiến trong vùng nguy hiểm.

Người phỏng vấn: Tôi đồng ý. Còn bạn, Alice? Bạn sẽ chọn nghề nào? 

Alice: Tôi muốn làm tiếp viên hàng không. Nó có thể là một công việc thú vị. Tôi thực sự sẽ thích gặp những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

Người phỏng vấn: Đó là một công việc rất khó khăn. Bạn không nghĩ vậy sao?

Alice: Vâng, bạn có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của bạn. Bị mắc kẹt trong máy bay và hít thở không khí bẩn không tốt cho sức khỏe.

Người phỏng vấn: Đúng vậy, tôi đồng ý. Bây giờ, Mark, bạn muốn theo đuổi nghề nào?

Mark: À, tôi muốn trở thành một nhà nghiên cứu y học. Tôi nghĩ rằng làm nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.

Người phỏng vấn: Vậy một số điểm tích cực về công việc là gì?

Mark: Công việc này sẽ cứu sống mọi người. Bạn có thể thực hiện một khám phá y tế tuyệt vời, chẳng hạn như một loại thuốc mới có thể chữa khỏi hoặc ngăn ngừa các bệnh chết người. 

Người phỏng vấn: Chắc chắn, nhưng không phải ai cũng may mắn được khám phá những điều mới. Bạn có thể kết thúc làm thí nghiệm tẻ nhạt và viết báo cáo dài.

Mark: Vâng, việc nghiên cứu có thể mất thời gian và bạn không thể thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp mà nghiên cứu y học mang lại cho mọi người.

Phỏng vấn viên: Được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi phỏng vấn và tôi chúc bạn may mắn trong sự nghiệp tương lai của bạn.

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 12 Listening

Listen again and decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Click to listen

Guide to answer

1 – T. Tom thinks that being a TV journalist could be a fascinating job.

(Tom nghĩ rằng làm một nhà báo truyền hình có thể là một công việc hấp dẫn. )

2 – NG.  A TV journalist could meet many people such as pop stars, sports stars, and scientists.

(Một nhà báo truyền hình có thể gặp gỡ nhiều người như ngôi sao nhạc pop, ngôi sao thể thao và các nhà khoa học. )

3 – F. Alice thinks that working as a flight attendant could be a boring job.

(Alice nghĩ rằng làm việc như một tiếp viên hàng không có thể là một công việc nhàm chán. )

4 – F. Flight attendants are well paid because they have to breathe polluted air.

(Người phục vụ hàng không được trả lương cao vì họ phải thở không khí bị ô nhiễm. )

5 – T. According to Mark, being a medical researcher would be really rewarding.

(Theo Mark, là một nhà nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.)

1.5. Task 5 Unit 9 lớp 12 Listening

Work in groups. Do you agree or disagree with the positive and negative points of the three careers in the listening? Why?/Why not? Can you add more points? (Làm việc nhóm. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với những điểm tích cực và tiêu cực của ba sự nghiệp trong phần nghe? Tại sao tại sao không? bạn có thể thêm nhiều quan điểm hơn?)

Guide to answer

I agree with the positive and negative points of the three careers in the listening and I think school leavers should take them seriously so that they can make the right choice. (Tôi đồng ý với những quan điểm về 3 sự nghiệp trong phần nghe và tôi nghĩ học sinh mới ra trường nên để tâm đến nó để đưa ra lựa chọn đúng đắn)

Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 9 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 9 Choosing A Career - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 12 mới Listening.

 • Câu 1: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions THE SECRETARY In olden days, when a glimpse of stocking was looked upon as something far too shocking to distract the serious work of an office, secretaries were men. Then came the First World War and the male secretaries were replaced by women. A man's secretary became his personal servant, charged with remembering his wife's birthday and buying her presents; taking his suits to the dry-cleaners; telling lies on the telephone to keep people he did not wish to speak to at bay; and, of course, typing, filing and taking shorthand. Now all this may be changing again. The microchip and high technology is sweeping the British office, taking with it much of the routine clerical work that secretaries did. "Once office technology takes over generally, the status of the job will rise again because it will involve only the high-powered work - and then men will want to do it again." That was said by one of the executives (male) of one of the biggest secretarial agencies in this country. What he has predicted is already under way in the US. One girl described to me a recent temporary job placing men in secretarial jobs in San Francisco, she noted that all the men she dealt with appeared to be gay so possibly that is just a new twist to the old story.  Over here, though, there are men coming onto the job market as secretaries. Classically, girls have learned shorthand and typing and gone into a company to seek their fortune from the bottom - and that's what happened to John Bowman. Although he joined a national grocery chain as secretary to its first woman senior manager, he has since been promoted to an administrative job.  "I filled in the application form and said I could do audio/typing, and in fact I was the only applicant. The girls were reluctant to work for this young, glamorous new woman with all this power in the firm.  I did typing at school, and then a commercial course. I just thought it would be useful finding a job. I never got any funny treatment from the girls, though I admit I've never met another male secretary. But then I joined the Post Office as a clerk and fiddled with the typewriter, and wrote letters, and thought that after all secretaries were getting a good £ 1,000 a year more than clerks like me. There were a shortage at that time, you see.   It was simpler working for a woman than for a man. I found she made decisions, she told everybody what she thought, and there was none of that male bitchiness, or that stuff 'ring this number for me dear' which men go in for.  Don't forget we were a team - that's how I feel about it - not boss and servant but two people doing different things for the same purpose.”  One high technology has made the job of secretary less routine, will there be a male takeover? Men should beware of thinking that they can walk right into the better jobs. There are a lot of women secretaries who will do the job as well as them - not just because they can buy negligees for the boss's wife, but because they are as efficient and well-trained to cope with word processors and computers as men.

   Before 1914 female secretaries were rare because they ____.

  • A. were less efficient than men
  • B. wore stockings 
  • C. were not as serious as men
  • D. would have disturbed the other office workers 
  • A. be her boss's memory
  • B. do everything her boss asked her to 
  • C. clean her boss's clothes 
  • D. telephone her boss's wife 
  • A. be better paid 
  • B. have less work to do 
  • C. have higher status 
  • D. have more work to do 

Lời kết

Kết thúc bài học Unit 9 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Listening, các em học sinh cần luyện tập nghe, ghi nhớ các điểm tích cực và tiêu cực của một số nghề được đề cập trong bài và đưa ra quan điểm của em về những điểm tích cực và tiêu cực đó.

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)