ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Language - Ngôn ngữ


Để giúp các em tìm hiểu về cách phát âm liên kết nguyên âm với nguyên âm, so sánh kép và thì tương lại hoàn thành cũng như luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau, mời các em tham khảo bài học Unit 6 "Endanger Species" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Language.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 12 Vocabulary

Complete the following word diagrams. Use a dictionary, if necessary.

(Hoàn thành sơ đồ chữ sau đây. Sử dụng từ điển, nếu cần thiết.) 

Guide to answer

1. extinction (n): tuyệt chủng

2. dangerous (adj), endanger (v) : nguy hiểm, nguy hại

3. survival (n): sống sót

4. diversity (n), diversify (v): đa dạng (n), đa dạng hóa (v)

5. evolution (n): tiến hóa (n)

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 12 Vocabulary

Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong khung.)

Guide to answer

1. Darwin’s theory of evolution (n) has helped to explain the disappearance of some species and the survival (n) of others.

(Thuyết tiến hóa của Darwin đã giúp giải thích sự biến mất của một số loài và sự sống còn của người khác.)

2. The saola and the rhino are considered endangered (adj) species in Viet Nam.

(Saola và tê giác được xem là loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam.)

3. The giant panda’s natural habitat (n) is the bamboo forest. Giant pandas like to eat bamboo leaves.

(Môi trường sống tự nhiên của gấu trúc là rừng tre. Con gấu trúc khổng lồ thích ăn lá tre.)

4. Baby sea turtles are most vulnerable (adj) when they leave their nests and make their way to the sea. They are convenient targets for birds and other animals.

(Con rùa biển bé dễ bị tổn thương nhất khi chúng rời khỏi tổ của chúng và tìm đường ra biển. Chúng là những mục tiêu thích hợp cho chim và các loài thú khác.)

5. Mammoths and dinosaurs used to live on our earth quite a long time ago, but they are now extinct (adj).

(Voi ma mút và khủng long thường sống trên trái đất của chúng ta một thời gian dài trước đây, nhưng bây giờ chúng đã tuyệt chủng.)

6. Biodiversity (n) helps to maintain the balance of nature that we rely on for our well-being and benefit.

(Đa dạng sinh học giúp duy trì sự cân bằng của tự nhiên cái mà chúng ta dựa vào vì an toàn và lợi ích của chúng ta.)

7. The World Wide Fund for Nature (WWF) is an organisation which is working on issues related to conservation (n), research and restoration of the environment.

 (Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) là một tổ chức đang làm việc về các vấn đề liên quan đến bảo tồn, nghiên cứu và phục hồi môi trường.)

1.3. Task 1 Unit 6 lớp 12 Pronunciation

Linking vowel to vowel (Liên kết nguyên âm với nguyên âm)

1. The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the linked sounds. 

(Các từ ngữ dưới đây được nói chậm, cẩn thận và nhanh, được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được liên kết.)  

Click to listen

1.4. Task 2 Unit 6 lớp 12 Pronunciation

Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech.  

(Nghe và lặp lại các câu sau đây ở cách nói nhanh, kết nối)

Click to listen

 

Tạm dịch:

1. A: Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy gì trong công viên?

    B: Động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như hổ hoặc tê giác.

2. A: Con vật đó là gì? Nó là một saola hay một con nai?

    B: Tôi không biết.

3. A: Đừng thất vọng. Hãy cố gắng lại. Thất bại là mẹ thành công.

    B: OK. Tôi sẽ cố gắng.

4. A: Tôi không thể vẽ sơ đồ để hiển thị mức ô nhiễm ngày càng gia tăng. Bạn có thể giúp tôi được không?

   B: Chắc chắn rồi.

5. A: Ý tưởng của bạn về việc cứu những loài có nguy cơ tuyệt chủng có vẻ rất thú vị.

    B: Cảm ơn bạn.

1.5. Task 1 Unit 6 lớp 12 Grammar

Circle the correct verb form in each sentence.  (Khoanh tròn hình thức động từ đúng trong mỗi câu.)

Guide to answer

1. Our rescue centre (has released/ will have released) 150 monkeys, deer and bears back into the forests by the end of this week.

(Trung tâm cứu hộ của chúng tôi sẽ thả 150 con khỉ, nai và gấu về rừng vào cuối tuần này.)

2. You may not believe this, but this sea turtle is quite old. It (has lived / will have lived) in this marine park for 40 years. We (will have/ will have had) a party to celebrate its birthday tomorrow.

(Bạn có thể không tin điều này, nhưng rùa biển này là khá già. Nó đã sống trong công viên đại dương này khoảng 40 năm. Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng sinh nhật nó vào ngày mai.)

3. Well, next time I see you, I expect you (will be finishing/ will have finished) your report on the endangered saola.

(Vâng, lần sau khi tôi gặp bạn, tôi mong bạn sẽ hoàn thành bản báo cáo về loài saola có nguy cơ bị tuyệt chủng.)

4. If you come to see me at 7 o'clock tonight, I (will be watching/ will have watched) a documentary about rhinos to prepare for my presentation tomorrow. So, you'd better come after 8. By then the programme (finishes / will have finished).

(Nếu bạn đến gặp tôi lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang xem một bộ phim tài liệu về tê giác để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của tôi vào ngày mai. Vì vậy, bạn nên đến sau 8 giờ. Khi đó chương trình sẽ kết thúc rồi.)

5. Jill is sick and can't work on her assignment about the blue whale's habitat. So she (hasn't completed/ won't have completed) it by Monday. She needs to ask for an extension of the deadline.

(Jill bị ốm và không thể làm bài tập của cô về môi trường sống của cá voi xanh. Vì vậy, cô ấy sẽ không hoàn thành vào thứ Hai. Cô ấy cần phải yêu cầu gia hạn thời hạn.)

1.6. Task 2 Unit 6 lớp 12 Grammar

Complete the sentences, using the present perfect or the future perfect. 

(Hoàn thành các câu, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành) 

Guide to answer

1. By next summer, our rescue team (save and take in) will have saved and taken in hundreds of endangered animals.

(Tính đến mùa hè năm sau, đội cứu hộ của chúng tôi sẽ cứu và tiếp nhận hàng trăm động vật có nguy cơ tuyệt chủng.)

2. Look at this cute little bear. It (live) has lived in the wildlife park for six months, and it'll be released back into the wild next month.

(Nhìn chú gấu nhỏ dễ thương này. Nó đã sống trong công viên động vật hoang dã trong sáu tháng, và nó sẽ được thả trở lại thiên nhiên vào tháng tới.)

3. If you come to the conference on wildlife protection after 10 a.m., the most interesting presentation (finish) will have finished.

(Nếu bạn đến dự hội nghị về bảo vệ động vật hoang dã sau 10 giờ sáng, bài thuyết trình thú vị nhất sẽ kết thúc rồi.)

4. By the end of today, Kim (visit) will have visited all of the animal rescue centres in the city.

(Đến cuối ngày hôm nay, Kim sẽ đến thăm tất cả các trung tâm cứu hộ động vật trong thành phố.).

5. I'll start writing my essay on protection of endangered species as soon as I (collect) have collected enough information.

(Tôi sẽ bắt đầu viết bài luận về bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng ngay khi tôi thu thập đủ thông tin.)

Double comparatives (So sánh kép)

1.7. Task 3 Unit 6 lớp 12 Grammar

Work in pairs. Discuss which word(s) in the box can be used in each gap.  

(Làm việc theo cặp. Thảo luận từ nào trong khung có thể được sử dụng trong mỗi khoảng cách.) 

Guide to answer

1. The more/longer time you spend on preparing for the test, the better/higher scores you may get.

(Bạn càng dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra, điểm số bạn có thể nhận được càng tốt hơn/ cao hơn.)

2. The more you practise speaking in your class, the better you are at public speaking.

(Bạn càng luyện tập nói nhiều trong lớp học của mình, bạn càng nói tốt hơn trước công chúng.)

1.8. Task 4 Unit 6 lớp 12 Grammar

Complete the sentences with the words from the box. One word can be used more than once.  (Hoàn thành câu với từ trong khung. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.)

Guide to answer

1. The higher the pollution becomes, the more animals lose their natural habitats.

(Mức độ ô nhiễm càng cao, càng nhiều động vật mất môi trường sống tự nhiên của chúng.)

2. The more I study about endangered species, the more I worry about their protection.

(Tôi càng nghiên cứu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, tôi càng lo lắng về việc bảo vệ chúng.)

3. The warmer the weather gets around the world, the faster the polar ice caps will melt.

(Thời tiết càng trở nên ấm hơn trên khắp thế giới, băng ở các cực sẽ tan nhanh hơn.)

4. The more effort you make, the greater/better/higher achievements you may get.

(Bạn càng nỗ lực, bạn càng đạt được những thành tích tuyệt vời hơn/ tốt hơn/ cao hơn.)

5. The more renewable energy souces we use, the better our living conditions will become.

(Chúng ta sử dụng càng nhiều nguồn năng lượng tái tạo, điều kiện sống của chúng ta sẽ càng trở nên tốt hơn.)

Bài tập trắc nghiệm Language Unit 6 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 6 Endanger Species - Language​ chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 mới Language.

Lời kết

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ

- Các từ vựng:

  • extinction (n): tuyệt chủng
  • dangerous (adj) nguy hiểm
  • endanger (v) : gây nguy hại
  • survival (n): sống sót
  • diversity (n): sự đa dạng
  • diversify (v) đa dạng hóa
  • evolution (n): sự tiến hóa

- Cách nối nguyên âm với nguyên âm trong câu 

- Thì tương lai hoàn thành

- So sánh kép

 

 

YOMEDIA
1=>1