YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Endangered Species

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 12 giúp các em xác định một số mẫu câu liên quan đến chủ đề bài học. Qua đó nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng cấu trúc viết câu đa dạng để có được những bài viết tốt. Chúc các em học tốt!

Song song với việc thực hành trực tuyến các em có thể theo dõi video hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 12 dưới đây để nắm được cách làm bài tập!

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best sentence that can be made from the words given.

  we I dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife.

  • A.  As we are dependent on nature and we cannot survive ourselves without wildlife.
  • B. We dependent on nature and therefore cannot survive ourselves without wildlife.
  • C. We are dependent on nature and so cannot survive ourselves without wildlife.
  • D.  We are dependent on nature and cannot survive ourselves without wildlife.
  • A. Environmental education to help for spreading environmental awareness and sharing- practical techniques to solve the environmental problems.
  • B. Because environmental education helps to spread environmental awareness and shares practical techniques to solve the environmental problems.
  • C. Environmental education helps to spread environmental awareness and shares practical techniques to solve the environmental problems.
  • D. Environmental education that helps to spread environmental awareness and sharing practical techniques to solve the environmental problems.
  • A. We should engage individuals to appreciate nature and the relationship that they have with wildlife.
  • B. We might engage individuals for appreciating nature and the relationship that they have with wildlife.
  • C. We must engage individuals to appreciate nature and the relationship when they have with wildlife.
  • D. We need engaging individuals to appreciate nature and the relationship which they have with wildlife.
  • A. If everyone picked up one piece of trash a day, there would be about 6.6 billion pieces less.
  • B. When everyone will pick up one piece of trash a day, about 6.6 billion pieces would be less.
  • C. Because everyone picks up one piece of trash a day, about 6.6 billion pieces is less.
  • D. Unless everyone picked up one piece of trash a day, there will be about 6.6 billion pieces less.
  • A. As you want to conserve energy, go to school or to work by bus and so turn off your electric devices when you are not using them.
  • B. If you want to conserve energy, go to school or to work by bus together with turn off, your electric devices when you are not using them.
  • C. Suppose you want to conserve energy, go to school or to work by bus and turn off your electric devices when you are not using them.
  • D. When you want to conserve energy, you needn't go to school or to work by bus and turn off your electric devices when you are not using them.

 

YOMEDIA