YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Phản ứng chính xác hơn nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
  • B. Phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • C. Phản ứng không chính xác bằng nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • D. Phản ứng không chính xác bằng và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
  • A. Phản xạ có điều kiện
  • B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể
  • C. Phản xạ không điều kiện
  • D. Khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm báo cho sinh vật tồn tại và phát triển
  • A. Tế bào cám giác
  • B. Lưới thần kinh
  • C. Kim nhọn
  • D. Tế bào mô bì cơ
  • A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.
  • B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.
  • C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chi bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 
  • D. Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.
  • A. Phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • B. Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • C. Phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. 
  • D. Phản ứng đối với kích thích vô hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.
  • B. Bộ phận tiếp nhận  kích  thích → Bộ phận thực hiện phản ứng → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.
  • C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận thực hiện phản ứng. 
  • D. Bộ phận trả lời kích thích → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện phản ứng.
  • A. Hạch đầu, hạch thân. 
  • B. Hạch đầu, hạch bụng.
  • C. Hạch đầu, hạch ngực. 
  • D. Hạch ngực, hạch bụng.
  • A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.
  • B. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.
  • C. Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng. 
  • D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.
  • A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến.
  • B. Hệ thần kinh → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến.
  • C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến → Hệ thần kinh. 
  • D. Cơ, tuyến → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh.
  • A. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.
  • B. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng và bụng.
  • C. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng. 
  • D. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch được phân bố ở một số phần cơ thể.
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF