YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ọuá trình vận chuyền nào sau đây không bao giờ sừ dụng chất mang?

  • A. Vận chuyển chủ động.
  • B. Khuếch tán.
  • C. Xuất bào và nhập bào.  
  • D. Vận chuyển thụ động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất mang là các prôtêin xuyên màng. Chúng tham gia vận chuyển các chất đi ngược chiều gradien nồng dộ (Vận chuyên chủ dộng) hoặc vận chuyển thụ dộng các chất tan trong nước, có kích thước nhỏ qua màng sinh chất (Khuếch tán qua kênh prôtêin).

  —► Đáp án c.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON