YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhóm chất nào sau đây dễ dàng đi qua màng tế bào nhất?

  • A. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước nhỏ.
  • B. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước lớn.
  • C. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước nhỏ.
  • D. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét các nhỏm chất sau.

  A. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước nhỏ - được vận chuyển qua màng nhờ các kênh prôtêin.

  B. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước lớn - được vận chuyển qua màng nhờ các kênh prôtêin hoặc hãng hình thức xuât bào, nhập bào nêu kích thước quá lớn.

  C. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước nhó - được vận chuyển trực tiếp qua màng qua lớp phospholipid kép.

  D. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước lớn - được vận chuyền qua màng hoặc bằng hình thức xuất bào, nhập bào.

  Nhóm chất dề dàng đi qua màng tế bào nhất là chất tan trong dầu và có kích thước nhỏ.

  —► Đáp án c.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46141

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON