YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình thức vận chuyển chủ động theo phương thức tích cực có những đặc điểm nào sau đây?

  I. Cần có chất mang dặc hiệu.            II. Đi ngược chiều građien nồng dộ.

  III. Sử dụng năng lượng ATP.           IV. Phụ thuộc vào nhu cầu   của tế bào.

  V. Chất vận chuyên tan trong nước và có kích thước nhỏ.

  • A. I, II, III.
  • B. I, II, III, V.
  • C. I,  II, III, IV, V.
  • D.  I, II, III, IV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng te bào từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược dốc nồng độ) qua các kênh prôtêin xuyên màng, có sự tiêu tốn năng lượng ATP.

  Hoạt động theo cơ chế.

  • ATP + Bơm prôtêin đặc chủng cho từng loại chất.
  • Prôtêin biến đổi hình dạng chất để đưa qua màng tể bào.

  Các chất được vận chuyển theo phương thức này là chất tan trong nước và có kích thước nhỏ (không quá lớn) và tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào.

  —► Đáp án c.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON