Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 34 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):