Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 34 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Ba yếu tố dẫn đến thành lập Đảng CSVN (3/2/1930), yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?

  • A. Chủ nghĩa Mác-Lênin
  • B. Phong trào công nhân,
  • C. Phong trào yêu nước.
  • D. Cả 3 ý trên.
 • Câu 2:

  Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì?

  • A. Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm con đường cứu nước đúng đắn.
    
  • B. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. Vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam.
  • D. Sáng lập ra các tổ chức lớn cho cách mạng Việt Nam.
 • Câu 3:

  Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?

  • A. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang.
  • B. Thực hiện liên minh công nông và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh.
  • C. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.
  • D. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân phong kiến.
 • Câu 4:

  Nét nổi bật của thời kỳ cách mạng 1932 -1935 là gì?

  • A. Các phong trào dân tộc của công nhân, nông dân và các tầng lớp xã hội khác liên tiếp bùng nổ trong cả nước
  • B. Sự vững vàng của Đảng trước chính sách khủng bố dã man của kẻ thù.
  • C. Các chiến sĩ cách mạng luôn nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất.
  • D. Hệ thống của Đảng ở trong nước được khôi phục.
 • Câu 5:

  Nét nổi bật của phong trào cách mạng 1936 -1939 là gì?

  • A. Thực hiện khẩu hiệu đấu tranh “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.
  • B. Thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương.
  • C. Đào tạo được đội ngũ cách mạng đông đảo.
  • D. Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú, xây dựng một đội quân chính trị rộng lớn
 • Câu 6:

  Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến thắng lọi của Cách mạng tháng Tám -1945 là những nghị quyết nào?

  • A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941).
  • B. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945)
  • C. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (13/8/1945).
  • D. Tất cả các nghị quyết trên.
 • Câu 7:

  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) quân dân ta đã giành những thắng lợi to lớn, trong đó thắng lợi nào quyết định nhất?

  • A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947).
  • B. Chiến dịch Biên Giới thu đông (1947).
  • C. Chiến dịch Hòa Bình (1952).
  • D. Chiến cuộc Đông - Xuân (1953 - 1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
 • Câu 8:

  Mĩ đã hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, vậy 2 lần đó nằm trong các chiến lược chiến tranh nào

  • A. Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh Việt Nam hóa.
  • B. Chiến tranh đơn phương và chiến tranh cục bộ.
  • C. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh Việt Nam hóa.
  • D. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt.
 • Câu 9:

  Công tác mặt trận mà Đảng ta xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước là mặt trận nào?

  • A. Mặt trận Liên Việt.
  • B. Mặt trận Việt Minh.
  • C. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
  • D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Câu 10:

  Địa danh Đông Khê được nhắc đến trong thời kỳ lịch sử nào

  • A. 1918-1930.
  • B. 1930 - 1945.
  • C. 1945-1954.
  • D. 1954-1975.
 • Câu 11:

  Địa điểm nhà 5D Phố Hàm Long (Hà Nội) được nhắc đến trong thời kỳ lịch sử nào?

  • A. 1918- 1930.
  • B. 1930-1945.
  • C. 1945-1954.
  • D. 1954-1975.
 • Câu 12:

  Hiệp định Pari (27/1/1973), Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) đều công nhận Việt Nam là quốc gia “độc lập”. Còn Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, Pháp công nhận ta như thế nào?

  • A. Là quốc gia “độc lập”.
    
  • B. Là quốc gia “tự trị”...
  • C. Là quốc gia “tự do”.
  • D. Là quốc gia có đầy đủ chủ quyền.
 • Câu 13:

  Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4 /1975) là một bước tiến mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Lý do nào la chủ yếu nhất?

  • A. Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công vào một thành phố lớn.
  • B. Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng nhiều vũ khí hiện đại hơn.
  • C. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc nhanh chóng hơn
  • D. Chiến dịch Hồ Chí Minh đưa đến việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam và thống nhất đất nước.
 • Câu 14:

  Trận Ấp Bắc diễn ra trong thời kỳ đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ

  • A. Chiến lược “Chiến tranh một phía”.
  • B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
  • C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
  • D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
 • Câu 15:

  “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra trên vùng trời của địa phương nào?

  • A. Sơn La - Lai Châu.
  • B. Việt Bắc.
  • C. Hà Nội - Hải Phòng
  • D. Nghệ An - Hà Tĩnh

Được đề xuất cho bạn