Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 26 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950- 1953)

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):