AMBIENT

Tính công suất tỏa nhiệt của toàn mạch có R1 nt ( R2 // R3 ) có R1 = R2 = 6Ω, R3 = 12 Ω. UAB = 12 V

bởi Mai Đào 19/09/2018

1. Cho R1 nt ( R2 // R3 ) có R1 = R2 = 6Ω, R3 = 12 Ω. UAB = 12 V

a) Tính điện trở tđ của đoạn mạch

b) CĐDĐ qua mỗi điện trở

c) Công suất tỏa nhiệt của toàn mạch

d) Tính nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch trong 15p

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a/ R23 = \(\dfrac{R_2.R_3}{R_2+R_3}\) = \(\dfrac{6.12}{6+12}\) = 4 Ω

  Rtd = R1 + R23 = 6 + 4 = 10 Ω

  b/ I = I1 = I23 = \(\dfrac{U_{AB}}{R_{td}}\) = \(\dfrac{12}{10}\) = 1,2 A

  U23 = U2 = U3 = I23 . R23 = 1,2 . 4 = 4,8 V

  I2 = \(\dfrac{U_2}{R_2}\) = \(\dfrac{4,8}{6}\) = 0,8 A

  I3 = \(\dfrac{U_3}{R_3}\) = \(\dfrac{4,8}{12}\) = 0,4 A

  c/ P = U.I = 12 . 1,2 = 14,4 W

  d/ A = Q = P . t = 14,4 . (15.60) = 12960 J

  bởi TRần Kun 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>