từ vựng về hoa quả

bởi NL LK ngày 17/06/2017

từ vựng về các loại hoa, quả yessmiley

Câu trả lời (14)

 • Cùng tìm hiểu 60 từ vựng tiếng anh thông dụng về trái cây nhé.

  1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
  2. Apple: /’æpl/: táo
  3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
  4. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
  5. Grape: /greɪp/: nho
  6. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
  7. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
  8. Mango: /´mæηgou/: xoài
  9. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
  10. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
  11. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
  12. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
  13. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
  14. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
  15. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
  16. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
  17. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
  18. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
  19. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
  20. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
  21. Plum: /plʌm/: mận
  22. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
  23. Peach: /pitʃ/: đào
  24. Cherry: /´tʃeri/: anh đào
  25. Sapota: sə’poutə/: sapôchê
  26. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
  27. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
  28. Guava: /´gwa:və/: ổi
  29. Pear: /peə/: lê
  30. Fig: /fig/: sung
  31. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
  32. Melon: /´melən/: dưa
  33. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
  34. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
  35. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
  36. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
  37. Berry: /’beri/: dâu
  38. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
  39. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
  40. Persimmon: /pə´simən/: hồng
  41. Tamarind: /’tæmərind/: me
  42. Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
  43. Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
  44. Dates: /deit/: quả chà là
  45. Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
  46. Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
  47. Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
  48. Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
  49. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
  50. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
  51. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
  52. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
  53. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
  54. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
  55. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
  56. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
  57. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
  58. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
  59. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
  60. Raisin: /’reizn/: nho khô
  bởi hành thư ngày 18/07/2017
  Like (1)
 • To like and dislike same thing, that is indeed is friendship.

  Be slow in choosing friend, slower in changing.

  No man is whole of himself, his friends are the rest of him.

  Friends are people you can talk to without words, when you have to.

  bởi Dương Hoài Thư ngày 20/07/2017
  Like (1)
 • #Dương Hoài Thư nhầm câu hỏi hay sao ấy bạn :P

  bởi hoàng duy ngày 20/07/2017
  Like (0)
 • orange

   

  bởi Nguyen Thanh ngày 23/10/2017
  Like (0)
 • fruit anh flower

  bởi hạ tuyết ngày 29/10/2017
  Like (0)
 • nhiều lắm, câu hỏi bạn có đúng k vậy

   

  bởi Nguyễn Thị Minh Hằng ngày 09/11/2017
  Like (0)
  1. Rose
  2. Apple
  3. Banana
  4. etc
  bởi Ngân Ngô Thu ngày 15/11/2017
  Like (0)
  1. Rose
  2. Apple
  3. Banana
  4. etc
  bởi Ngân Ngô Thu ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • 1. Avocado : Bơ

  2. Apple : Táo

  3. Orange : Cam

  4. Banana : Chuối

  5. Grape : Nho

  6. Grapefruit (or Pomelo) : Bưởi

  7. Starfruit : Khế

  8. Mango : Xoài

  9. Pineapple : Dứa, Thơm

  10. Mangosteen : Măng Cụt

  11. Mandarin (or Tangerine) : Quýt

  12. Kiwi fruit : Kiwi

  13. Kumquat : Quất

  14. Jackfruit : Mít

  15. Durian : Sầu Riêng

  16. Lemon : Chanh Vàng

  17. Lime : Chanh Vỏ Xanh

  18. Papaya (or Pawpaw) : Đu Đủ

  19. Soursop : Mãng Cầu Xiêm

  20. Custard-apple : Mãng Cầu (Na)

  21. Plum : Mận

  22. Apricot : Mơ

  23. Peach : Đào

  24. Cherry : Anh Đào

  25. Sapota : Sapôchê

  26. Rambutan : Chôm Chôm

  27. Coconut : Dừa

  28. Guava : Ổi

  29. Pear : Lê

  30. Persimmon : Hồng

  31. Fig : Sung

  32. Dragon fruit : Thanh Long

  33. Melon : Dưa

  34. Watermelon : Dưa Hấu

  35. Lychee (or Litchi) : Vải

  36. Longan : Nhãn

  37. Pomegranate : Lựu

  38. Berry : Dâu

  39. Strawberry : Dâu Tây

  40. Passion fruit : Chanh Dây

  41. star fruit : khế

  42. persimmon : hồng

  43. tamarind : me

  44. mangosteen :măng cụt

  45. jujube : táo ta

  46. dates : quả chà là

  47. green almonds : quả hạnh xanh

  48. passion-fruit :quả lạc tiên

  49. ugli fruit : quả chanh vùng tây ấn

  50. citron : quả thanh yên

  51. kumquat : quả quất vàng

  52. currant : nho Hy Lạp

  bởi Phạm Ngọc Thảo ngày 21/11/2017
  Like (0)
 • óc chócheekycheekycheeky

  bởi Đặng Quốc Bảo ngày 03/12/2017
  Like (0)
 • Hỏi chị google rồi bik

  bởi Nguyễn Minh Khiêm ngày 10/12/2017
  Like (0)
 • Frut

   

  bởi An Phuong ngày 12/12/2017
  Like (0)
 • heart

  bởi Nguyễn Võ My Son ngày 26/12/2017
  Like (0)
 • banana: chuối

  apple: táo

  orange:cam

  pinneaple:dứa

  watermelon:dưa hấu

   

  bởi Vũ Anh ngày 13/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn