Tìm x thuộc Z để A=7/căn (x+3) có giá trị là một số nguyên

bởi thanh hằng 03/04/2019

Tìm x \(\in\) Z để A = \(\dfrac{7}{\sqrt{x+3}}\)có giá trị là một số nguyên.

Câu trả lời (1)

 • A = \(\dfrac{7}{\sqrt{x+3}}\) có giá trị nguyên khi \(7⋮\sqrt{x+3}\)

  hay \(\sqrt{x+3}\) \(\in\) Ư(7) = \(\left\{1;7;-1;-7\right\}\)

  \(\sqrt{x+3}\) \(\ge\) 0 nên \(\sqrt{x+3}\) \(\in\left\{1;7\right\}\)

  +) Xét: \(\sqrt{x+3}\) = 1

  \(\Rightarrow\) x + 3 = 12 = 1

  \(\Rightarrow\) x = 1-3 = -2

  +) Xét: \(\sqrt{x+3}\) = 7

  \(\Rightarrow\) x + 3 = 72 = 49

  \(\Rightarrow\) x = 49 - 3 = 46

  Vậy tại x = -2 và x = 46 thì A = \(\dfrac{7}{\sqrt{x+3}}\) có giá trị nguyên

  bởi le Thi Truc 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan