Tính giá trị của đa thức x^2+ x^4 +x^6 + x^8 + .... + x^100 tại x = -1

bởi Thu Hang 21/01/2019

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) x2 + x4 +x6 + x8 + .... + x100 tại x = -1

b) ax2 + bx +c tại x = -1 ; x = 1 (a ,b , c là hằng)

HELP ME!

Câu trả lời (1)

 • a) Thay x = -1 vào đa thức \(x^2+x^4+...+x^{100}\)( 50 số ) ta có:
  \(x^2+x^4+...+x^{100}=\left(-1\right)^2+\left(-1\right)^4+...+\left(-1\right)^{100}\)

  \(=1+1+...+1=1.50=50\)

  Vậy tại x = -1 thì đa thức \(x^2+x^4+...+x^{100}=50\)

  b) Thay x = -1 vào đa thức \(ax^2+bx+c\) ta có:

  \(ax^2+bx+c=a-b+c\)

  Vậy tại x = -1 thì đa thức \(ax^2+bx+c=a-b+c\)

  Thay x = 1 vào đa thức \(ax^2+bx+c\) ta có:
  \(ax^2+bx+c=a+b+c\)

  Vậy tại x = 1 thì đa thức \(ax^2+bx+x=a+b+c\)

  bởi Nguyễn Uyên 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan