YOMEDIA
IN_IMAGE

Tìm x, y, z, t biết yt=48, yz=24, xy=12, zt=32

1. Tính giá trị của biểu thức

\(M=\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)\) với \(x+y+z=0\)

2. Tìm \(x,y,z,t\) biết rằng :

a. \(yt=48;yz=24;xy=12;zt=32\)

b. \(y+t=11;y+z=9;x+y=6;z+t=12\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(2.\)

  \(a.\)

  Ta có :

  \(yt.yz=48.24\)

  \(\Rightarrow y^2.zt=48.24\)

  \(yt=32\Rightarrow y^2.32=48.24\)

  \(\Rightarrow y^2=\frac{48.24}{32}\)

  \(\Rightarrow y^2=36\)

  \(\Rightarrow y=\pm6\)

  + Nếu \(x=6\)

  Ta có : \(t=48:6=8\)

  \(z=24:6=4\)

  \(x=12:6=2\)

  + Nếu \(y=-6\)

  Ta có : \(t=48:\left(-6\right)=-8\)

  \(z=24:\left(-6\right)=-4\)

  \(x=12:\left(-6\right)=-2\)

  Vậy \(x=-2;y=-6;z=-4;t=-8\) hoặc \(x=2;y=6;z=4;t=8\)

  \(b.\)

  Ta có :

  \(y+t=11\) \(\left(1\right)\)

  \(y+z=9\) \(\left(2\right)\)

  \(x+y=6\) \(\left(3\right)\)

  \(z+t=12\) \(\left(4\right)\)

  Lấy \(\left(1\right)+\left(2\right)\), ta được :

  \(2y+t+z=20\)

  \(t+z=12\)

  \(\Rightarrow2y+12=20\)

  \(\Rightarrow2y=8\)

  \(\Rightarrow y=4\)

  Từ \(\left(2\right)\) \(\Rightarrow z=9-y=9-4=5\)

  Từ \(\left(3\right)\) \(\Rightarrow x=6-y=6-4=2\)

  Từ \(\left(4\right)\) \(\Rightarrow t=12-z=12-5=7\)

  Vậy : \(x=2;y=4;z=5;t=7\)

    bởi Nguyễn Quân 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON