RANDOM

Tìm x, y biết (x-1)/2005=(3-y)/2006 và x-y=4009

bởi Tuấn Huy 08/05/2019

Tìm x, y, z biết:

a) \(\frac{x-1}{2005}=\frac{3-y}{2006}\) và x - y = 4009

b) 3x = y; 5y = 4z và 6x + 7y + 8z = 456

c) \(\frac{x}{7}=\frac{y}{3}\) và x - 24 = y

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Áp dụng tc của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  \(\frac{x-1}{2005}=\frac{3-y}{2006}=\frac{x-1+3-y}{2005+2006}=\frac{2+x-y}{4011}=\frac{2+4009}{4011}=1\)

  => \(\begin{cases}x-1=2005\\3-y=2006\end{cases}\)\(\Leftrightarrow\begin{cases}x=2006\\y=-2003\end{cases}\)

  b) Có: \(3x=y\Rightarrow\frac{x}{1}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{4}=\frac{y}{12}\)

  \(5y=4z\Rightarrow\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)

  => \(\frac{x}{4}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)

  Áp dụng tc của dãy tỉ số bằng nahu ta có:

  \(\frac{x}{4}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}=\frac{6x+7y+8z}{6\cdot4+7\cdot12+8\cdot15}=\frac{456}{228}=2\)

  => \(\begin{cases}x=8\\y=24\\z=30\end{cases}\)

  c) Có: \(x-24=y\Rightarrow x-y=24\)

  Áp dụng tc của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\frac{x}{7}=\frac{y}{3}=\frac{x-y}{7-3}=\frac{24}{4}=6\)

  => \(\begin{cases}x=42\\y=18\end{cases}\)

  bởi Âu Ninh Dược Na 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA