Thu gọn và sắp xếp đa thức P(x)=8x^5+7x-6x^2-3x^5+2x^2+15

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 03/04/2019

Cho hai đa thức:

P(x) = 8x^5 + 7x – 6x^2 – 3x^5 + 2x^2 + 15

Q(x) = 4x^5 + 3x – 2x^2 + x^5 – 2x^2 + 8

a. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến ?

b. Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x) ?

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) \(P\left(x\right)=8x^5+7x-6x^2-3x^5+2x^2+15\)

  \(\Leftrightarrow P\left(x\right)=5x^5+7x-4x^2+15\)

  \(\Leftrightarrow P\left(x\right)=5x^5-4x^2+7x+15\)

  \(Q\left(x\right)=4x^5+3x-2x^2+x^5-2x^2+8\)

  \(\Leftrightarrow Q\left(x\right)=5x^5+3x-4x^2+8\)

  \(\Leftrightarrow Q\left(x\right)=5x^5-4x^2+3x+8\)

  b) \(P\left(x\right)-Q\left(x\right)\)

  \(=5x^5-4x^2+7x+15-\left(5x^5-4x^2+3x+8\right)\)

  \(=5x^5-4x^2+7x+15-5x^5+4x^2-3x-8\)

  \(=4x+7\)

  Để đa thức trên có nghiệm thì

  \(4x+7=0\)

  \(\Leftrightarrow4x=-7\)

  \(\Leftrightarrow x=-\dfrac{7}{4}\)

  Vậy ...

  bởi Nguyễn Phương 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan