YOMEDIA
NONE

Trong khai triển của \({\left( {x + a} \right)^3}{\left( {x - b} \right)^6}\), hệ số của \({x^7}\) là \( - 9\) và không có số hạng chứa \({x^8}\). Tìm \(a\) và \(b\).

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Ta có \({\left( {x + a} \right)^3}{\left( {x - b} \right)^6} \)

  \(=  \left( {C_3^0{x^3} + C_3^1{x^2}a + C_3^2x{a^2} + C_3^3{a^3}} \right)\)

  \([ C_6^0{x^6} + C_6^1{x^5}( - b) + C_6^2{x^4}{{(-b)}^2} + \)

  \(C_6^3{x^3}{{( - b)}^3} + C_6^4{x^2}{{(-b)}^4} + C_6^5x{{( - b)}^5} \)

  \(+ C_6^6{{(-b)}^6}] \)

  Số hạng chứa \({x^7}\) là \([C_3^0.C_6^2{(- b)}^2 +C_3^1a.C_6^1{( - b)}\)

  \(+ C_3^2a^2C_6^0 ]x^7\)

  Số hạng chứa \({x^8}\) là \(\left[ {C_3^0.C_6^1\left( { - b} \right) + C_3^1a.C_6^0} \right]{x^8}\).

  Theo bài ra ta có

  \(\left\{ \begin{array}{l}15{b^2} - 18ab + 3{a^2} =  - 9\\ - 6b + 3a = 0\end{array} \right. \)

  \(\begin{array}{l}
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 2b\\
  15{b^2} - 18.2{b^2} + 3.4{b^2} = - 9
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 2b\\
  - 9{b^2} = - 9
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 2b\\{b^2} = 1\end{array} \right.\)

  \(\Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}a = 2\\b = 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}a =  - 2\\b =  - 1.\end{array} \right.\end{array} \right.\)

    bởi thu phương 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON