Tìm các cặp từ trái nghĩa

bởi Ma Vo Thanh Vy 12/05/2019

các bạn có thể chỉ mk các cặp từ trái nghĩa chỉ tính chất 

Câu trả lời (9)

 • clean><dirty

  good><bad

  day><night

  hard-working><lazy

  bright><dark

  rich><poor

  bởi Ma Vo Thanh Vy 12/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Những cặp tính từ trái nghÄ©a trong tiếng Anh

  Những cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng Anh - 1

  bởi Chu Xuân 15/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • expensive> <cheap

  bởi Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  1. Above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
  2. Add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract /səb’trækt/ trừ
  3. All /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào
  4. Alive /əˈlaɪv/: sống >< dead /ded/: chết
  5. Alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau
  6. Asleep /əˈsliːp/ buồn ngủ  >< awake /əˈweɪk/: tỉnh táo
  7. Back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước
  8. Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >< ugly /ˈʌɡ.li/: xấu
  9. Before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau
  10. Begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc
  11. Big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ
  12. Cool /ku:l/: lạnh lùng >< warm /wɔ:m/ ấm áp
  13. Clean /kliːn/: sạch >< dirty  /ˈdɝː.t̬i/: bẩn
  14. Dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang
  15. Difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ
  16. Dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt
  17. East /i:st/ đông  ><  west /west/ tây
  18. Empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy
  19. Enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra
  20. Even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ
  21. Early: sớm /ˈɝː.li/late >< /leɪt/: muộn
  22. Fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu
  23. Fat – /fæt/ – thin >< /θɪn/: béo – gầy
  24. First /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng
  25. Get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng
  26. Good: tốt /ɡʊd/ ><bad – /bæd/: xấu
  27. High /hai/ cao ><  low /lou/ thấp
  28. Hot: nóng – /hɑːt/ >< cold – /koʊld/: lạnh
  29. Happy: vui vẻ – /ˈhæp.i/ >< sad – /sæd/: buồn bã
  30. Inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài

  31. Jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng
  32. Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
  33. Leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại
  34. Left /left/ trái >< right /rait/ phải
  35. Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
  36. Most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất
  37. Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >< traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống
  38. Near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa
  39. New /nuː/ mới >< old/oʊld/: cũ
  40. North /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam
  41. On /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt
  42. Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
  43. Over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới
  44. Part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ
  45. Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
  46. Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng
  47. Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo
  48. Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời
  49. Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
  50. Right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai
  51. Sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
  52. Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
  53. Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
  54. Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
  55. Sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua
  56. Soft: mềm/sɑːft/ >< hard/hɑːrd/: cứng
  57. Single: độc thân /ˈsɪŋ.ɡəl/ ><married – /ˈmer.id/ – đã kết hôn
  58. Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
  59. True /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai
  60. Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang

  61. Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
  62. Win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua
  63. Young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già
  64. Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
  65. Clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn
  66. Good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu
  67. Happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã
  68. Slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh
  69. Open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt  / đóng
  70. Inside / ˌɪnˈsaɪd  / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd  / ngoài
  71. Under / ˈʌndər  / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao
  72. Day / deɪ  / ngày >< night / naɪt  / đêm
  73. Wide / waɪd  / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp
  74. Front / frʌnt  / trước >< back / bæk / sau
  75. Smooth / smuːð  / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì
  76. Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy /: lười biếng
  77. Pull / pʊl  / kéo >< push  / pʊʃ / đẩy
  78. Alive / əˈlaɪv  / sống >< dead / ded / chết
  79. Buy / baɪ / mua >< sell / sel  / bán
  80. Build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
  81. Bright / braɪt  / sáng >< dark / dɑːrk  / tối
  82. Left / left  / trái >< right / raɪt  / phải
  83. Deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông
  84. Full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
  85. Fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm
  86. Beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí
  87. Strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu
  88. Old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới
  89. Brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
  90. Big / bɪɡ  / to >< small / smɔːl / nhỏ
  91. Rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo
  92. Straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd  / quanh co
  93. Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
  94. Long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
  95. Hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh
  96. Tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
  97. Love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét
  bởi @%$ Đạo 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hot><cold

  heavy><light

  bởi Ngọt đáng Iu 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tall><short

  Late><early

  Long><short

   

  bởi - Đạo 16/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Big><small

  Tall><short

  Long><short

  Old><young

  Old><new

  Clean><dirty

  Ugly><beautiful

  Rich><poor

  High><low

  Cold><hot

  Black><white

  Interesting><boring

  Easy><difficult

  Good><bad

  Late><early

  Right><wrong

  Thin><fat

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Slow><Fast

  Nice><Nasty

  Strong><weak

  Beautiful><ugly

  bởi Nguyễn Hà Phương 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan