AMBIENT

Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line

bởi Denny Hàn & Thường Tiểu Huy 20/05/2019

Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. purpose     B. bottle     C. collect     D. second

2. A. heard     B. pearl     C. heart     D. earth

3. A. button     B. circucs     C. suggest     D. future

4. A. sofa     B. away     C. banana     D. occasion

5. A. burst     B. curtain     C. furniture     D. cure

6. A. question     B. tradition     C. exhibition     D. action

7. A. exposure     B. ensure     C. treasure     D. closure

8. A. machine     B. chef     C. chorus     D. brochure

9. A. chemistry     B. speech     C. chocolate     D. marching

10. A. geography     B. germ     C. gift     D. region

RANDOM

Câu trả lời (7)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>