YOMEDIA
VIDEO

Put the verbs in brackets into the correct form or tense what you (do) next summer vacation?

Put the verbs in brackets into the correct form or tense.

1. Bad driving _______ (cause) many accidents.

2. Nga and Hoa _______ (see) a movie tonight.

3. Sue can _______ (speak) Vietnamese very well.

4. Mozart _______ (write) more than 600 pieces of music.

5. “How _______ you _______ (learn) to drive?” “My father _____ (teach) me.”

6. We usually _______ (go) to the library three times a week, but last week we _______ (go) twice.

7. Alexander Graham Bell _______ (introduce) the telephone in 1876.

8. Yesterday I _______ (be) busy, so I _______ (not have) time to phone you.

9. “what _______ you _______ (do) next summer vacation?”

I _______ (visit) my grandparents in Nha Trang.”

10. Would you like _______ (come) to dinner tomorrow

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (3)

 
 
 
 • Put the verbs in brackets into the correct form or tense.

  1. Bad driving ___causes____ (cause) many accidents.

  2. Nga and Hoa _____will see__ (see) a movie tonight.

  3. Sue can ____speak___ (speak) Vietnamese very well.

  4. Mozart ____wrote___ (write) more than 600 pieces of music.

  5. “How ____do___ you ___learn____ (learn) to drive?” “My father ___teaches__ (teach) me.”

  6. We usually ____go___ (go) to the library three times a week, but last week we ____went___ (go) twice.

  7. Alexander Graham Bell ____introduced___ (introduce) the telephone in 1876.

  8. Yesterday I ____was___ (be) busy, so I _____didn't have__ (not have) time to phone you.

  9. “what _____will__ you ___do____ (do) next summer vacation?”

  I _____will visit__ (visit) my grandparents in Nha Trang.”

  10. Would you like ___to come____ (come) to dinner tomorro

    bởi nguyenien hien 10/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1