YOMEDIA

Câu phát biểu 1.Mrs Lan said:"All the student will

bởi hi hi 03/06/2019

Câu phát biểu

1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

2.Nam said to Lan:"You can borrow this book frm the library"

3.The student said:"I have to ty best to win the scholarship"

4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

5.Brian said:"She doesn't buy this book"

6.Mary and Trang said:"We didn't buy these book yesterday"

7.Robert said to Ann:"I can help you"

8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

11.My pen pal sai:"It is raining all day here"

12.Mrs Green said:"I must clean the house"

13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

14.She said:"I met her yesterday"

15.He said to him:"I can't speak English"

16.She said to him:"I live here with my preants"

17.The childent sai to their mother:"We went swimming yesterday"

18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

19.The police said to us:"You can't park your car here"

20.He said,"I like this song"

He said

21."I will go home tomorrow,"said Tom

Tom

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu phát biểu

  1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

  mrs lan said all the student would have an assignment

  2.Nam said to Lan:"You can borrow this book frm the library"

  nam said to lan she could borrow that book from the library

  3.The student said:"I have to ty best to win the scholarship"

  the student said he sad to try best to win the scholarship

  4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

  allen said he might visit his grandmother the next day

  5.Brian said:"She doesn't buy this book"

  brian said she didn't buy this book

  6.Mary and Trang said:"We didn't buy these book yesterday"

  mary and trang said they hadn't bought those book the previous day

  7.Robert said to Ann:"I can help you"

  robert said to ann he could help her

  8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

  she said to him she was going to bring him a cake that night

  9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

  mrs lan said to her son she had to do a lot of homework

  10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

  trang said to her father she would come back home the following week

  11.My pen pal sai:"It is raining all day here"

  my pen pal said it was raining all day there

  12.Mrs Green said:"I must clean the house"

  mrs green said he had to clean the house

  13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

  carol told her mother she had already done her homework

  14.She said:"I met her yesterday"

  she said she had met her the previous day

  15.He said to him:"I can't speak English"

  he said to him he couldn't speak english

  16.She said to him:"I live here with my preants"

  she said to him she lived there with her parents

  17.The childent sai to their mother:"We went swimming yesterday"

  the children said to their mother they had gone swimming the previous day

  18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

  the teacher said we would have a test the next day

  19.The police said to us:"You can't park your car here"

  the police said to us we couldn't park our car there

  20.He said,"I like this song"

  He said he liked that song

  21."I will go home tomorrow,"said Tom

  Tom said he would go home the following day

  bởi Nguyễn Thùy Vân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Phạm Khánh Linh

  Rewrite

  Jessica asked what time they would arrive in York

  - Jessica asked ' What time ..........................we arrive in York ' ?

 • Đặng Ngọc Trâm

  1a. Sắp xếp các từ, cụm từ bị xáo trộn thành câu có nghĩa.( Chú ý dấu chấm câu )

  76. because/ morning/ Mary/ is/ exercises/ healthy/ regularly/ of/ fruits/ and/ does/ eats/ she/ a lot

  è......................................................................................................................................................................................

  77. never / walks / school / late / Lan / she / always / is / to / and / .

  è..................................................................................................................................................................................

  78. sister / hair, / straight / lips. / and / a / nose / long / my / has / black / thin /

  è....................................................................................................................................................................................

  79. best / the / students, / of / three / the / Lan / studies /. è....................................................................................................................................................................................

  80. will / match / the/ there / people / a / now / of / be / stadium / lot / on / the / watching / football / .

  è.....................................................................................................................................................................................

  1b. Dùng từ, cụm từ gợi ý viết thành câu có nghĩa.

  81. My sister / have/ 2 / loaf / bread / big/ glass / milk/ breakfast / everyday/.

  è...................................................................................................................................................................................

  82. When / not need / light / you / switch / it.

  è...................................................................................................................................................................................

  83. How / day / week / Lan / go / work /? / .

  è..................................................................................................................................................................................

  84. My mother / need / buy / two / kilo / rice / half / kilo / pork/. è....................................................................................................................................................................................

  85. Ba / usually / volleyball / fall / but / sometimes / sailing/.

  è.....................................................................................................................................................................................

  1c. Đặt câu hỏi cho các từ, cụm từ gạch chân.

  86. She often goes to school late because she doesn’t have an alarm - clock

  è....................................................................................................................................................................................

  87. She needs a dozen eggs and some sugar to make a big birthday cake.

  è......................................................................................................................................................................................

  88. She wants to join the English club to improve her speaking and listening skill.

  è......................................................................................................................................................................................

  89. My father usually takes me to the theater once a month.

  è.....................................................................................................................................................................................

  90. A fried rice costs thirty thousand dong .

  è......................................................................................................................................................................................

  2a. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa tương tự với câu cho sẵn.

  91. How high is that building?

  è What.................................................................................................................................................................?

  92. One of her friends goes to school by car.

  èA friend …………...................................................................................................................................................

  93. We have a plan to plant trees next week.

  è We are............................................................................................................................................................

  94. This bottle has a lot of wine.

  è There ………………………………..........................................………………..................…………………….

  95. Why isn’t this car working?

  è What ……………………………………………………………………………………………………….…… ?

  2b. Dùng từ cho trước (in đậm) hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có nghĩa tương tự câu thứ nhất. Không được thay đổi dạng của từ cho trước và không được viết quá 5 từ (kể cả từ cho trước)

  96. She’d like five hundred grams of fish.

  è She’d like.................................................................................. ..............................................fish. (kilo)

  97. He usually goes to the zoo in his free time.

  è He usually goes to the zoo ………………………………………….……..……………………….. (when)

  98. What would you like your father to buy for you?

  è What ………………………………………………… …………………………to buy for you ? (want)

  99. Do you enjoy listening to music?

  è Are …………………………………………………………………………..……………. music? (interested)

  100. Carol doesn’t live near her office..

  è Carol ........................................................................................................................................her office. ( far)

 • Hoa Lan

  II, Fill in the blank with NO MORE THAN THREE WORDS in the passage.

  1, Lien enjoys cooking for her ..............

  2 Lien finds making her family happy .....................

  3, Lien's dream is to be ............... in the future .

  4, From.............. we can make a beautiful piece of art .

  5, Carving eggshells helps Cuong be more..................

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Dịch giùm mk vs, mk cần gấp !

  Millions of English-Speaking Students Fail to Attend Class in Cameroon

  Millions of school children failed to attend classes in English-speaking areas of Cameroon when the school term began recently. Schools opened after the government released many of the jailed leaders of protests in Cameroon’s English-speaking areas. The protests were called to direct attention to what some people see as the strong influence of the French language in the country. Cameroon has two official languages: French and English. Many English-speakers believe they are discriminated against by those who speak French.

  Schools have been closed in the English-speaking northwest and southwest areas of Cameroon since November. That is when lawyers and teachers called for a strike to stop what they believe is the overuse of the French language. After leaders of the strike were arrested, pressure groups called for their immediate and unconditional release before the new school term. Last week, 55 of the 75 protesters were released, while charges against them were dropped.

  Cảm ơn mina nhìu !

 • hi hi

  Câu phát biểu

  1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

  2.Nam said to Lan:"You can borrow this book frm the library"

  3.The student said:"I have to ty best to win the scholarship"

  4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

  5.Brian said:"She doesn't buy this book"

  6.Mary and Trang said:"We didn't buy these book yesterday"

  7.Robert said to Ann:"I can help you"

  8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

  9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

  10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

  11.My pen pal sai:"It is raining all day here"

  12.Mrs Green said:"I must clean the house"

  13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

  14.She said:"I met her yesterday"

  15.He said to him:"I can't speak English"

  16.She said to him:"I live here with my preants"

  17.The childent sai to their mother:"We went swimming yesterday"

  18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

  19.The police said to us:"You can't park your car here"

  20.He said,"I like this song"

  He said

  21."I will go home tomorrow,"said Tom

  Tom

 • Thiên Mai

  Circle the correct word.

  1 I search / wonder how difficult the maths test tomorrow will be.

  2 It's nearly the end of term / mark, so it will be holidays soon!

  3 Could you revise / remind me to take this book back to the library?

  4 Carl is a computer brain / expert. Why don't you ask him to fix your computer?

  5 Rosalind is a really smart / talented musican, but she doesn't practise enough.

  6 Rebecca is really clever / mental. She always knows the answer!

  7 I wasn't sure of the answer so I guessed / hesitated and I was right!

  8 Have you ever concentrated / considered becoming a professional singer?

  9 After every experiment in chemistry, we have to write a subject / report on what happened.

 • thanh hằng

  Exercise: Enter the words"must" or "mustn't" into the blank.(Điền các từ "must" hay "mustn't" vào chỗ trống)

  When you travel on London underground, you _____smoke. You_____always buy a ticket and if you have a travel card, you_____use it on the same day. When a train arrives at the station, you_____stand back. You_____be polite to the staff.

  Bạn nào làm được mình cho làm bài thi học sinh giỏi Tiếng Anh (đã có chứng minh của tỉnh) năm học 2013-2014.

 • Ha Ku

  I/ Fill in each blank with the corect forms of the words in bracket.

  1. After taking an aspirin, her headache ....... ( appear)

  2. You must make a quick .... about who wins the correct. ( decide)

  3. I live in a small village and its .... are very beautiful ( surround)

  4. You don't have to do that work. In other words, it 's.... for you ( necessity)

 • Nguyễn Sơn Ca

  Viết lại câu sao cho nghĩa k đổi
  1. The stickets to the show are too expensive for us.
  2. Charles Dickens novels attract a lot of children.
  3. We can get to the art gallery in half an hour
  4. This film is not so interesting as the play
  5.Her book is not the same as mine
  6. I enjoy listening to pop music best
  7. They didn't go camping yesterday because it rained heavily
  8. I started playing soccer 5 years ago
  9. Jack is 13 years old and my son is, too

 • Anh Trần

  Chia V

  1. He ...............(work)on the report at this time tomorrow

  2. The browns...............(do)their house work when you ...............(come) next sunday

  3. At this time tomorrow, we .................(drive)through london

 • thu hằng

  Tìm lỗi sai

  As i was walking home, it begin to rain

 • thanh hằng

  1 The phone was Max s favourite present.

  Max likes hix phone more ..........................any of his orther presents.

  2 Max has never had his own phone before.

  This is the ...........................that Max has had his own phone.

  3 Max s phone is very similar to his sister s phone.

  Maxs phone is almost the same..........................his sister s phone.

  4 Max uses his phone for calling his friends and family.

  Max uses his phone..............................call his friends and family.

  5 Max likes playing games on his phone, anf all his friend do too.

  Max likes playing games on his phone, and............................do all his friends.

  viết lại câu cùng nghĩa

  mọi người ơi bởi vì ko gõ đc sở hữu cách nên em gĩ chữ s là vậy ạ

  và giúp em vs em cần gấp tối nay ạ

 • Thu Hang

  1.what are you going to do?-i asked him____________________

  2.where can i park my car?she asked the policceman____________

  3/who do you want to speak to?he asked

  4/stand up and answer the question? he said to her

  5/read the question twice?the teacher said to me

 • Nguyễn Thị Trang

  1.I will buy a computer nrxt Sunday.

  =>......................................................

  2.MrSnow has not taught that course since 1985.

  =>.........................................

  3.They are building a big hydropower plant in Son La.

  =>................................................

 • Hong Van

  my brother didn't like candies He didn't ate them

  sai chỗ nào

 • minh dương

  Dịch nghĩa :

  A duck owns a machine gun in order to kill an army.

 • thuy linh

  There are two books on the table. One is a Math book and... is a physic book

  1 others

  2 another

  3 the other

  4 the others

 • Tay Thu

  Tìm lỗi sai

  My house [painted]1 more [than]2 five years ago, so I[am going to]3 repair[it]4

 • Lê Nhật Minh

  Tìm lỗi sai và sửa lại

  1.He didnot get the job because he wasn't enough experienced.

  2. We encourage him applying for the job

  3. Most people want to live in comfortable in their old age

  4. A big picture is painting in front of the Town hall.

  5. The book writting by Jack London is very popular in the world

  6. Some of my books are on sience,the another are on culture

  7. Alice had to work at an early because of her family was very poor

  8. He working hardly to get good education now because he hopes to get good job later.

  9. we should recycle waste paper in oder to saving trees

  10. The boys hurt himself when they jumped down from the tree.

  leuleu

 • bala bala

  Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues.

  -Name of the sports/game.

  -It is a team or an individual sprot/game?

  -How long does it last?

  -How many players are there?

  -Does it need any eqipment?

AMBIENT
?>