Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

bởi A La 23/04/2019

Cho 29,2 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và MgO tác dụng với dd H2SO4 20% (vừa đủ).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí đktc và một dd A.

a)Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

b)Tính khối lượng dd axit cần dùng?

c)Cho dd A tác dụng với 416 gam dd BaCl2 25%.Tính nồng độ % của chất trong dd sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a,Khi cho hỗn hợp gồm MgCO3 và MgO tác dụng với dd H2SO4(20%)thì ta có pthh:

  MgCO3+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+CO2+H2O(1)

  MgO+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2O(2)

  Ta thấy trong pthh(1,2) chỉ có pư(1) tạo ra khí nên theo đề bài ta có:nCO2=nMgCO3=6,72:22,4=0,3(mol)

  mMgCO3=84\(\times\)0,3=25,2(g)

  mMgO=29,2-25,2=4(g)

  %mMgCO3=\(\dfrac{25,2}{29,2}\)\(\times\)100%=86,3%

  %mMgO=100%-86,3%=13,7%

  Vậy %MgCO3=86,3%,%MgO=13,7%

  b,theo pthh(1,2)nH2SO4=nMgCO3+nMgO=0,3+(4:40)=0,4(mol)

  mH2SO4=0,4\(\times\)98=39,2(g)

  mdd H2SO4(20%)=39,2:20\(\times\)100=196(g)

  Vậy cần dùng 196(g) dd H2SO4 (20%) tham gia vào pư (1,2) xảy ra vừa đủ

  c,vì pư (1,2) xảy ra vừa đủ nên dd A là MgSO4 và nMgSO4=nH2SO4=0,4(mol)

  khi cho dd A tác dụng với dd BaCl2 ta có pthh:

  BaCl2+MgSO4\(\rightarrow\)BaSO4+MgCl2(3)

  theo đề bài và pư(3) ta có:mBaCl2=25:100\(\times\)416=104(g)

  nBaCl2=104:(137+35,5\(\times\)2)=0,5>0,4(nMgSO4)

  \(\Rightarrow\)BaCl2 dư,nBaCl2 dư=0,5-0,4=0,1(mol)

  nMgCl2=nMgSO4=0,4(mol)

  mMgCl2=95\(\times\)0,4=38(g)

  mBaCl2 dư=0,1\(\times\)208=20,8(g)

  mdd sau pư(3)=48+416-0,4\(\times\)233=370,8(g)

  C% dd BaCl2 dư=\(\dfrac{20,8}{370,8}\)\(\times\)100%=5,6%

  C% dd MgCl2=\(\dfrac{38}{370,8}\)\(\times\)100%=10,25%

  Vậy C% dd MgCl2=10,25%,C% dd BaCl2 dư=5,6%

  bởi Nguyễn Thúy Hường 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Ban Mai

  Nêu hiện tượng. Viết pt phản ứng cho đá vôi vào NaHSO4 dư.

  Nhận biết 8 chất trong các lọ mất nhãn không dùng thuốc thử: (NH4)2CO3, Na2CO3, Ba(OH)2, NaHCO2, NaS, BaCl2, NH4HCO3, HCl

 • Trịnh Lan Trinh

  Từ mỗi chất:Mg,MgO,Mg(OH)2,MgCO3 và dd H2SO4 loãng,hãy viết các pthh điều chế magiê sunfat

 • Kim Ngan

  trộn 10ml dd NaCl 20% với 17g dd AgNO3 20%

  a, Tính khối lượng chất rắn thu đc

  b, tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dd sau phản ứng

 • Truc Ly

  cho 159g dd Na2CO3 10% tác dụng với 100ml dd HCl 1M.Sau khi pứ kết thúc thu đc dd X và V lít khí bay ra ở đktc.Cho dd Ba(NO3)2 lấy dư vào dd X thu đc m gam kết tủa.

  a, Viết các PTHH xảy ra

  b, TÍnh V và m.Biết rằng các pứ xảy ra hoàn toàn

 • Phan Quân

  cho 50g hỗn hợp hai muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 300g dd HCl. Sau khi phản ứng kết thúc thu đc 6,72 lít khí bay ra ở đktc

  a, viết PTHH

  b, Tính nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng

  c, Tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

 • hoàng duy

  nung CaCO3 một thời gian thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và chất rắn X . Hòa tan hoàn toàn chất rắn X cần dùng vừa đủ 200ml ddHNO3 0.5M . tính hiệu xuất phản ứng nhiệt phân CaCO3

 • Quynh Nhu

  Chỉ cần đáp án, o cần cách lm

  1. dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ . lấy một lượng hỗn hơp gồm 0,03 mol Al và 0.05 mol Fe cho vào 100ml dd X cho tới khi phản ứng kết thúc thu đc chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dd HCl dư giải phóng 0,07 g khí. Nồng độ mol của 2 muối ban đấu bằng bn?

  2. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B đứng trc H trong dãy hoạt động hoá học và có hoá trị không đổi trong các hợp chất . Chia m gam X thành 2 phần bằng nhau :

  - Phần 1: hoà tan hoàn toàn trong dd chứa axit HCl và H2SO4 loãng tạo ra 3.36l khí H2.

  -Phần2: tác dụng oàn toàn với dd HNO3 thu đc V lit khí NO. biết các thể tích khí đo ở đktc. giá trị của V là bn?

  3. Cho 25,2 g Mg vào 200 ml dd chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 1,50M, AgNO3 1,0M; Fe(NO3)3 1,5M; Al(NO3)3 1,0M. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn có m g hỗn hợp các km loại tách ra khỏi dung dịch. vậy giá trị của m là?

  4. khi cho 14,4 g Mg vào 200ml dd Fe(NO3)3 1m. sau khi kết thúc phản ứng thu đc chất rắn B có khối lượng là bn?

  5. cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. sao khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hợp rắn gồm 3 kim loại là gì?

  6. Cho 3,68 g hỗn hợp Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2. khối lượng dd thu đc sau phản ứng là bao nhiêu?

  7. Một hỗn hợp X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cho vào 200ml dd Y gồm Cu(NO3)3 0,5 M và AgNO3 0,3M thu đc chất rắn A . Tính khối lượng chất rắn A.

  8. Để hạn chế sự ăn mòn con thuyền đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ thuyền (phần ngâm dười nước) tấm kim loại nào?

  9.cho 6 mẩu chất rắn tương tự nhau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O, và hỗn hợp Fe+FeO. nếu chỉ dùng dd HCl thì có thể nhận biết đc bn mẩu ở trên?

  10.điện phân nóng chảy hoàn toàn 29,8 gam muối clorua của kim loại hoá trị I thu đc 4,48 l khí ở anot. kim loại đó là gì?

 • Tran Chau

  Cho 25,2g MgCO3 phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 10%

  a/ Tính thể tích thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

  b/ Tính khối lượng dung dịch muối thu được?

  CÓ AI BÍT THÌ LÀM ƠN TRẢ LỜI GIÚP MK VS NHA, MKK CẢM ƠN!!!

 • Thùy Trang

  Có một dung dịch loãng chứa 3 chất tan: NaOH, Na2CO3, Na2SO4, khối lượng dung dịch là 80g. Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch trên cần 200ml dung dịch HCl 0,08M. Dung dịch trên cũng phản ứng vừa đủ với 4,16g BaCl2 thu được 4,48g kết tủa. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch ban đầu

 • Lê Minh Trí

  Nhận biết : \(BaCO_3,BaSO_4\)