Viết PTHH và tính khối lượng chất rắn C?

bởi Quế Anh 25/04/2019

Cho 200g dd CuCl2 13,5% tác dụng vừa đủ với NaOH 10%. Sau phẩn ứng thu được kết tủa A và dd B. Lọc kết tủa A đem nung đến khối lượng ko đổi thì được một chất rắn C

a/ Viết PTHH và tính khối lượng chất rắn C?

b/ Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dd B?

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP!

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH \(CuCl_2+2NaOH-->Cu\left(OH\right)_2+2NaCl\) (1)

  \(Cu\left(OH\right)_2-t^o->CuO+H_2O\) (2)

  \(m_{CuCl_2}=\dfrac{13,5\%.200}{100\%}=27\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CuCl_2}=\dfrac{27}{135}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo (1) \(n_{Cu\left(OH\right)_2}=n_{CuCl_2}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo (2) \(n_{CuO}=n_{Cu\left(OH\right)2}=0,2\left(mol\right)\)

  => \(m_{CuO}=0,2.80=16\left(g\right)\)

  b) m(ddsp/ứ) = 27 + \(\dfrac{0,2.2.40.100\%}{10\%}\) = 187 (g)

  \(C\%_{NaCl_2}=\dfrac{0,2.2.40}{187}.100\%=8,55\%\)

  Cách lm là như thế này. Bn kiểm tra lại kết quả nhé. Mk lm hay sai lắm^^

  bởi Phạm Hoàng 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan