AMBIENT

Viết các phương trình hóa học Dung dịch HCl với : K, Zn , Cu

bởi na na 14/04/2019

Bài 1: Viết các phuong trình hóa học xảy ra ( nếu có)

a) Dung dịch HCl với : K, Zn , Cu , AgNO3 , CuO , NaOH , Na2SO4 , Mg(OH)2 , K2CO3 , Al2O3

b) Dung dịch Ba(OH)2 với : Na, CO2 , H2SO4 , HCl , MgSO4 , Al2O3 , NaCl , CuCl2

c) Dung dịch Na2CO3 với: K, Mg , H2SO4 , KOH , Ca(OH)2 , BaCl2 , KCl

Bài 2:

Cho : Fe + O2 ----> Fe2O4 (A)

Cho : A + HCl----> dung dịch B

Cho : Dung dịch B + NaOH ----> Chất rắn D

Nung D trong không khí ----> Chất rắn E

- Viết phương trình hóa học xảy ra. Tìm các chất trong B, D, E

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  a) K: 2K + 2HCl---> 2KCl+ H2

  2K + 2H2O ---> 2KOH + H2 (nếu K dư)

  Zn: Zn+ 2HCl--> ZnCl2 + H2

  Cu: ko có pứ

  AgNO3: AgNO3+ HCl ---> AgCl + HNO3

  CuO : CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O

  NaOH: NaOH + HCl --> NaCl + H2O

  Na2SO4: ko có pứ

  Mg(OH)2: Mg(OH)2 + 2HCl--> MgCl2 + 2H2O

  K2CO3: K2CO3 + 2HCl --- > 2KCl + CO2 + H2O

  Al2O3: Al2O3 + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2O

  b) Na: 2Na + 2H2O --> 2NaOH

  CO2: CO2 + Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (nếu Ba(OH)2 dư)

  2CO2 + Ba(OH)2 ---> Ba(HCO3)2 (nếu CO2 dư)

  H2SO4: Ba(OH)2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2H2O

  HCl: Ba(OH)2 + 2HCl ---> BaCl2 + H2O

  MgSO4: MgSO4 + Ba(OH)2 --> Mg(OH)2 + BaSO4

  Al2O3: Al2O3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2O

  NaCl: ko pứ

  CuCl2: CuCl2 + Ba(OH)2 ---> Cu(OH)2 + BaCl2

  c) K: 2K + 2H2O --> 2KOH + H2

  Mg: ko pứ

  H2SO4: Na2CO3 + H2SO4 --> Na2SO4 + CO2 + H2O

  KOH: ko pứ

  Ca(OH)2: Ca(OH)2 + Na2CO3 --> 2NaOH + CaCO3

  BaCl2: BaCl2 + Na2CO3 --> 2NaCl + BaCO3

  KCl: ko pứ

  Bài 2: A: Fe2O3 B: FeCl3

  D: Fe(OH)3 E: Fe2O3

  4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3

  Fe2O3 + 6HCl---> 2FeCl3+ 3H2O

  FeCl3 + 3NaOH --> Fe(OH)3 + 3NaCl

  2Fe(OH)3 ----> Fe2O3 + 3H2O

  bởi Trần Như 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>