AMBIENT

Tính VHCl đã dùng biết cho 5,5g Al và Fe vào HCl 14,6% thu được 4,48 lít H2?

bởi Bi do 23/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe vào dd HCl 14,6% (D= 1,08 g/ml) vừa đủ thì thu dd B đc 4,48 l khí H2 (ở đktc).

a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

b) Tính V của dd HCl đã dùng

c) Tính C% của ctan có trong dd B

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  PTHH. 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (1)

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  Theo bài ra ta có:

  nH2 = VH2 : 22,4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

  => nHCl = 2. nH2 = 2 . 0,2 = 0,4 mol

  Gọi a và b lần lượt là số mol của Al và Fe (a,b>0)

  => mAl = a. MAl = 27a (g)

  mFe = b . MFe = 56b (g)

  => mhh = mAl + mFe

  ⇔ 5,5 = 27a + 56b (I)

  Theo pthh ta có:

  nHCl(pt1) = 3 . nAl = 3a mol

  nHCl(pt2) = 2. nFe = 2b mol

  =>nHCl(tgpu) = nHCl(bđ) = nHCl(pt1) + nHCl(pt1)

  ⇔ 0,4 = 3a + 2b (II)

  Từ (I)(II) ta có hệ phương trình:

  + 27a + 56b = 5,5

  + 3a + 2b = 0,4

  => a = 0,1 (TM) ; b = 0,05(TM)

  => nAl = a = 0,1 mol

  => mAl = nAl . MAl = 0,1 . 27 = 2,7 g

  => %mAl = \(\dfrac{mAl.100\%}{mhh}\) = \(\dfrac{2,7.100\%}{5,5}\) ≈ 49,1%

  =>%mFe = 100% - %mAl = 100% - 49,1% = 50,9%

  Ta có:

  mHCl = nHCl . MHCl = 0,4. 36,5 = 14,6 g

  => mdd HCl = \(\dfrac{mHCl.100\%}{C\%}\) = \(\dfrac{14,6.100\%}{14,6}\) = 100 g

  => Vdd HCl = mddHCl : D = 100 : 1,08 = 92,6 ml = 0,0926 l

  Theo pthh và bài ta có:

  +mH2 = nH2 . MH2 = 0,2 . 2 = 0,4 g

  +nAlCl3 = nAl = 0,1 mol

  =>mAlCl3 = nAlCl3 . MAlCl3 = 0,1 . 133,5 = 13,35 g

  +nFeCl2 = nFe = 0,05 mol

  =>mFeCl2 = nFeCl2 . MFeCl2 = 0,05 . 127 = 6,35 g

  Ta có: mddAlCl3 = mAl + mdd HCl - mH2 = 2,7 + 100 - 0,4 = 102,3 g

  => C%dd AlCl3 = \(\dfrac{mAlCl3.100\%}{mddAlCl3}\) = \(\dfrac{13,35.100\%}{102,3}\) ≈ 13,05%

  mddFeCl2 = mFe + mdd HCl - mH2 = 0,05.56 + 100 - 0,4 = 102,4 g

  => C%ddFeCl2 = \(\dfrac{mFeCl2.100\%}{mddFeCl2}\) = \(\dfrac{6,35.100\%}{102,4}\) ≈ 6,2%

  Vậy...

  bởi Khánh Linh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>