Tính VHCl cần để trung hòa hỗn hợp gồm 0,02 mol Ba(OH)2 và 0,2 mol NaOH?

bởi hồng trang 23/04/2019
Hòa tan 1 mẫu hợp kim Ba, Na (mol 1:1) vào nước được dung dịch A và 6,72 lít H2 a)Cần bao nhiêu ml dd HCl 0,1 M để trung hòa 1/10 dung dịch A b) Cho 560 ml CO2(đktc) hấp thụ hết vào 1/10 dd A . Tính khối lượng kết tủa \ c) Thêm m gam NaOH vào 1/10 dd A đc dd B. Cho B t/d với 100 ml dd Al2(SO4)3 , được kết tủa C. Tính m để khối lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất

Câu trả lời (1)

 • \(a)\)Đặt \(n_{Ba}=n_{Na}=a\left(mol\right)\)

  \(Ba\left(a\right)+2H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2\left(a\right)+H_2\left(a\right)\)

  \(2Na\left(a\right)+2H_2O\rightarrow2NaOH\left(a\right)+H_2\left(0,5a\right)\)

  \(n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+0,5a=0,3\)\(\Rightarrow a=0,2\left(mol\right)\)

  Dung dịch A: \(\left\{{}\begin{matrix}BA\left(OH\right)_2:0,2\left(mol\right)\\NaOH:0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) 1/10 dung dịch A: \(\left\{{}\begin{matrix}Ba\left(oh\right)_2:0,02\left(mol\right)\\Naoh:0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow n_{OH^-}=0,06\left(mol\right)\)

  \(H^+\left(0,06\right)+OH^-\left(0,06\right)\rightarrow H_2O\)

  Theo PTHH: \(n_{HCl}=n_{H^+}=n_{OH^-}=0,06\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{ddHCl}=\dfrac{0,06}{0,1}=0,6\left(l\right)=600\left(ml\right)\)

  bởi Phương Khánh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan