Tính khối lượng % khối lượng muối ban đầu

bởi Thụy Mây 03/06/2019

Hòa tan hỗn hợp hợp Na2CO3 và K2CO3 bằng 400 ml HCl 1,5M thoát ra 5,6 lít CO2 (đktc) và dung dịch A . Trung hòa axit còn dư trong A bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì thu được 39,9 gam hỗn hợp muối khan . Tính khối lương % khối lượng muối ban đầu

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 + 2HCl ---> 2 NaCl + H2O + CO2; (1)

  x------------------------------2x-------------------x

  K2CO3 + 2HCl ---> 2KCl + H2O + CO2; (2)

  y------------------------------2y--------------------y

  HCl + NaOH ---> NaCl + H2O; (3)

  Ta có: nHCl dùng=0,4*1,5=0,6 (mol)

  nCO2=\(\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  => nHCl pư=0,25*2=0,5 (mol)

  => nHCl dư=0,6-0,5=0,1 (mol)

  => nNaCl (3)=0,1 (mol)=> mNaCl (3)=0,1*58,5=5,85(g)

  => mNaCl(1)+KCl(2)=39,9-5,58= 34,05 (g)

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Na2CO3 và K2CO3 trong hỗn hợp.

  Ta có: x+y=0,25

  58,5*2x+ 74,5*2y=34,05

  Giải hệ phương trình trên ta được : x=0,1;y=0,15

  mNa2CO3=0,1*106=10,6(g)

  mK2CO3=0,15* 138= 20,7 (g)

  mhh=10,6+20,7=31,3 (g)

  %mNa2CO3=\(\dfrac{10,6\cdot100}{31,3}=33,9\%\)

  %mK2CO3=\(\dfrac{20,7\cdot100}{31,3}=66,1\%\)

  bởi Huyền Bee 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan