Phenolphtalein có công thức hóa học là gì?

bởi Hoa Lan 13/05/2019

phenolphtalein có công thức hóa học là gì?

bạn nào trả lời đúng mk cho 1 stick!

Câu trả lời (1)

 • phenolphtalein không có công thức hòa học mà nó chỉ là dạng dung dịch để thử bazo nên người ta nói nó là dung dịch phenolphtalein

  bởi Trịnh Huyền 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit đktc H2s trong khi o2 dư thu khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch KOH 1,6 M

  a tên muối được tạo thành

  b tính CM các chất trong dung dichj sau phản ứng

 • Aser Aser

  1.A là dung dịch có sẵn 0,42 mol NaOH

  B là dung dịch có sẵn 0,15 mol H3PO4

  a.Đổ từ từ dung dịch A vào dung dịch B

  b.Đổ từ từ dung dịch B và dung dịch A

  Viết PTHH xảy ra.Tính số mol các chất thu được trong các trường hợp a,b

 • Dương Minh Tuấn

  Tính nồng độ mol/l của dd H2SO4 và dd NaOH biết rằng:
  Cứ 30ml dd H2SO4 được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M. Ngược lại 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd H2SO4 và 5ml dd HCl 1M.

 • Thiên Mai

  Có hai dung dịch H2SO4 (dung dịch A) và NaOH(dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lit61 dung dịch B duoc975 0,5 lít dung dịch C

  Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quỳ tím vào thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quỳ tím đổi thành màu tím thấy hết 40ml dung dịch axit

  Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20ml dung dịch D thêm một ít quỳ tím thấy màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quỳ tím đổi thành màu tím thấy hết 80ml dung dịch NaOH

  a/Tính nồng độ mol/l của hai dung dịch A và B

  b/ Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy v ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml dung dịch BaCl2 0,15M được kết tủa F. Mặt khác V ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 1M duoc74 kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiết độ cao đến khối lượng không đổithì đều thu được 3,262 g chất rắn .Tính tỉ lệ VA:VB

 • A La

  CHO 50g dung dịch NAOH 24% phản ứng với 2,24 lít CO2 ở đktc được dung dịch A

  a) lập pthh

  b) tính C% của những chất tan trong dung dịch sau phản ứng

 • Mai Đào

  1. Cho muối RCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 10% thu được dd cuối có nồng độ 22,2%. Tìm R

  2. Cho 4,15g hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525 M. Sau phản ứng hoàn toàn được 2 kim loại có khối lượng là 7,48g.

  a) Tính m mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  b) Tính m hh sau phản ứng

  3. Cho một hidroxit kim loại kiềm thổ vào dd H2SO4 20% vừa đủ được dd muối có nồng độ 24,1%. Xác định công thức hidroxit

 • Lê Thánh Tông

  hấp thụ 2.24 lít khí co2 (dktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm koh 1M và ca(oh)2 a M sinh ra 2.5 gam kết tủa .tính a

 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho m gam hỗn hợp Mg(Oh)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCL 1M và tạo thành 24,1 gam muối cloarua hãy tính m

 • Lan Anh

  Dẫn V lít khí CO2 vào 250ml dd Ba(OH)2 0,6M thu được 15,76g kết tủa. Tính giá trị tối thiểu của V

 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho d H2SO4 20% tác dụng hết 16g CuO.

  a) Tính C% của dd muối thu được

  b) Để tác dụng hết với lượng muối trên phải lấy bao nhiêu ml đ NaOH 2M ?

  c) Tính khối lượng kết tủa thu được