Nồng độ % của dung dịch đã phản ứng là bao nhiêu?

bởi Thanh Nguyên 24/04/2019

1) Ngâm 1 lá nhôm trong 60,8 g dung dịch sắt sunfat 20% cho đến khi nhom k tan nữa tính khối lượng nhôm đã phản ứng và nồng độ % của dung dịch đã phản ứng .

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 3FeSO4 => Al2(SO4)3 + 3Fe

  M FeSO4 = 56 + 32 + 4.16 = 152 (g/mol)

  m FeSO4 = 12,16 (g)

  n FeSO4 = \(\dfrac{12,16}{152}\) = 0,08 (mol)

  Theo phương trình , n Al = \(\dfrac{2}{3}\) n FeSO4 = \(\dfrac{2}{3}.0,08\) = \(\dfrac{0,16}{3}\) (mol)

  => m Al = \(\dfrac{0,16}{3}.27\) = 1,44 (g)

  Theo phương trình , n Fe = n FeSO4 = 0,08 (mol)

  => m Fe = 0,08 . 56 = 4,48 (g)

  Theo phương trình , n Al2(SO4)3 = \(\dfrac{1}{3}\) n FeSO4 = \(\dfrac{0,08}{3}\) (mol)

  M Al2(SO4)3 = 2.27 + (32+4.16).3 = 342 (g/mol)

  => m Al2(SO4)3 = 342.\(\dfrac{0,08}{3}\) = 9,12 (g)

  Có m dd sau phản ứng = m Al + m FeSO4 - m Fe

  = 7,2 + 60,8 - 4,48

  = 63,52 (g)

  => C% Al2(SO4)3 = \(\dfrac{9,12}{63,52}.100\%\) ≃ 14,36 %

  bởi Hoàng Trang 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thuy tien

  có bao nhiêu gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O được tách ra khi làm bay hơi 160 g nước từ 320 g dd KAl(SO4)2 bão hoà ở 20 độ C . biết rằng ở 20 độ C dd KAl(SO4)2 bão hoà chứa 5.5 phần trăm KAl(SO4)2 về khối lượng.

 • Mai Bảo Khánh

  Cho kim loại Al + HNO3 loãng dư, thu được dung dịch A. Cho A + dung dịch KOH thu được kết tủa B, dung dịch C và khí D có mùi khai. Cho từ từ dung dịch Hcl vào dung dịch C, lại thấy kết tủa B. Cho kết tủa B và khí D vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E ta thu được 1 loại phèn. Xác định thành phần các chất A, B, C, D, E. Viết phản ứng.

 • hi hi

  Hỗn hợp 2 kim loại nhôm và sắt nặng m(gam) nếu hòa tan m (gam) hỗn hợp bằng dung dich H2SO4 dư thì thu được 8,96l khí ở đktc . còn nếu hòa tan m (gam) hỗn hợp ttrong dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 khí ở đktc

  a)viết phương trình phản ứng xảy ra

  b) tính khối lượng ban đầu

 • Lê Vinh

  Cho 24,3g nhôm tác dụng với một lượng dd HCl 14,6% vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí H2 (đktc).

  a, Viết PTHH của PƯ xảy ra

  b, Tính V

  c, Tính khối lượng dd HCl 14,6% cần dùng

  d, Tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được

 • Dương Quá

  hòa tan hoàn toàn 14.,2g hỗn hợp bột 2 oxit Al2O3 và MgO cần dùng 400g dung dịch H2SO4 9,8% .

  a viết pt

  b tính số gam mỗi oxit trong hỗn hợp

  c tính C% các chất thu được trong dung dịch sau phản ứng

 • Nguyễn Trà Long

  Cho mg hỗn hợp Al và Fe tác dụng HCl thu được 8,96l khí dktc.Nếu cho mg ha trên tác dụng NaOH dư sau phản ứng thu được 11,2g chát rắn.Tính giá trị m

 • Nhat nheo

  Cho m(g) hỗn hợp A gồm Al và Mg tác dụng vs đ H2SO4 loãng dư thu đc 3,136 l khí H2 (đktc). Mặt khác cho m(g) hỗn hợp A tác dụng vs đ NaOH sau phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 1,2g chất rắn . Tính % về khối lượng của hh A

 • Hoàng My

  Cho 3,68 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd H2SO4 10% (vừa đủ) thu đuôc 2,24 lít khí H2 và ddA . Tính khối lượng ddA

 • Nguyễn Thị Thanh

  a) Cho 2,25 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 1344 ml (đktc) khí và còn lại 0,6 gam chất rắn không tan. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong A.

  b) Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít SO2 (đktc) vào 13,95 ml dung dịch KOH 28%, có khối lượng riêng là 1,147g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

  c) Lấy toàn bộ lượng HCl đã phản ứng ở trên trộn vào V lít dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch B. Tính V, biết rằng lượng dung dịch B thu được có thể hòa tan hết 0,51 gam nhôm oxit.

 • Bánh Mì

  nung 93,9 gam hỗn hợp x gồm fe304 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp y. chia y làm hai phần.
  Phần 1 cho tác dụng với NaOH dư thu được 1,344 lít H2
  phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 14,112 lít H2 biết các khi đó ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng các chất ở hỗn hợp X