Bài tập về PEPTIT

bởi Chelsea Chelsea ngày 30/09/2017

Hỗn hợp X gồm 0,1 mol một α-amino axit no, mạch hở A chứa 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH và 0,025 mol pentapeptit mạch hở cấu tạo từ A. Đốt cháy hỗn hợp X cần a mol O2, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 1,2M thu được dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch chứa 0,8a mol HCl vào dung dịch Y thu được 14,448 lít CO2 (đktc). Đốt 0,01a mol đipeptit mạch hở cấu tạo từ A cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

            A. 2,2491.                   B. 2,5760.                   C. 2,7783.                   D. 2,3520.

Câu trả lời (1)

 • Quy đổi hỗn hợp X thành:

  C2H3ON: 0,1 + 0,025. 5 = 0,225 (mol)

  CH2: x (mol)

  H2O: 0,1 + 0,025 = 0,125 (mol)

  Ta có số mol Oxi là: a = 2,25 . 0,225 + 0,1x (1)

  Số mol CO2 là: x + 0,45

  Khi rót từ từ HCl vào Y thu được dung dịch chứa các ion với số mol như sau:

  Na+ (1,2 mol) ; Cl- (0,8a mol); HCO3- ( x + 0,45 - 0,645 = x - 0,195 mol)

  Bảo toàn điện tích âm bằng điện tích dương được:

  0,8a + x - 0,195 = 1,2 (2)

  Giải hệ pt (1) và (2) giải ra a = 1,18125 và x = 0,45

  NH2RCOOH → Gly      +     CH2

                        0,225 →     0,45

  Vậy k = 2

  Xác định được amino axit là: C4H9NO2

  → Đipeptit tạo ra từ amino axit trên là C8H16N2O3

  Số mol Oxi = 1,18125 → Số mol peptit = 0,0118125 (mol)

  C8H16N2O3 + 10,5 O2 → 8CO2 + 8 H2O + N2

  Số mol Oxi = 0,12403125

  V = 2,7783 lít

   

  bởi hi hi ngày 30/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • X và Y đều là peptit mạch hỡ. Thủy Phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 22,176 lít O(đktc). Sản phẩm thu dc gồm CO2 , H2O và N2 . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val . Tỉ lệ a:b ?

  A.1:1

  B.1:2

  C.2:1

  D.2:3

 • Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (X tạo bởi từ các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 78,2 gam. Số liên lên kết peptit trong X là

 • bài tập peptit

  bởi BYN ELLIE ELLIE ngày 26/08/2017 |   0 Trả lời

  thủy phân hoàn toàn 25,38 gam hỗn hợp X gồm hai peptit Y  Z (MY  Glu thu được các aminoaxit với tỷ lệ mol tương ứng là: 3,5 : 3 : 1,5 : 2. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên cần vừa đủ 1,1925 mol O2. Biết tổng số nguyên tử N có trong X là 14 nguyên tử, lượng glu tạo ra từ Y và Z là như nhau và số mắt xích Gly, Alatrong Y bằng nhau. % khối lượng của Y có trong X là?

  A.47,26%

  B.52,18%

  C.59,34%

  D. 56,32%

 • Help me câu này vs ạ.

  Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

 • Thầy cô chỉ em bài này giúp được không ạ? Em không hiểu ý nghĩa của đề khi cho tỉ lệ. Đề bài như sau ạ:

  Hỗn hợp M gồm hai peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX: nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m:

       A. 16,46                        B. 15,56                        C. 14,36                        D. 14,46

 • Thủy phân peptit

  bởi Linh Thùy ngày 30/07/2017 |   0 Trả lời

  Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y, peptit Z với tỉ lệ số mol là nX:nY:nZ=4:6:9. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được sản phẩm chỉ chứa Gly, Ala, Val với tỉ lệ nG:nA:nV=12:8:27. Peptit Z thuộc loại gì?

       A. đipeptit          B. tetrapeptit           C. hexapeptit            D. khác ba loại trên