AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất dưới đây: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4. Các chất điện li mạnh là:

  • A. Ag2SO4, NaCl, CuSO4, H2S.
  • B. NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3,H2S.
  • C. NaCl, H2SO3, CuSO4.
  • D. HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngoại trừ H2SO3 là axit yếu, các chất điện ly mạnh là HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>