AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào điện li trong các chất sau: Kalipermanganat , natricacbonat , natrihydrocacbonat , axit axetic , kalisufit , axit sufurơ , natrisunfua , amoninitrit , axit sufurhidric , đồng nitrat , nhôm sufat , axit hypoclorơ , axit clorit , natri clorat , kali axetat , rượu etylic , bari cacbonat .

  • A. Kalipermanganat , natricacbonat , natrihydrocacbonat , axit axetic
  • B. bari cacbonat, nhôm sufat , axit hypoclorơ , axit clorit , natri clorat
  • C. axit sufurơ , natrisunfua ,  rượu etylic, amoninitrit
  • D. natrihydrocacbonat , rượu etylic, axit axetic , kalisufit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kalipermanganat (KMnO4): KMnO4  → K+ + Mn7+ + 4O2-

  Natricacbonat (Na2CO3): Na2CO→ 2Na+ + CO32- 

  Natrihydrocacbonat (NaHCO3):  NaHCO→ Na+ + H+ + CO32-

  Axit axetic (CH3COOH): CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+ (mũi tên hai chiều vì CH3COOH là một chất điện li yếu) 

  Kali sunfit (K2SO3): K2SO→ 2K+ + SO32-

  axit sunfurơ (H2SO3): H2SO⇔ 2H+ + SO32-

  Natri sunfua (Na2S): Na2S → 2Na+ + S2- 

  Amoninitrit (NH4NO2): NH4NO2 → NH4+  + NO2

  axit sunfuhidric (H2S):  H2S → 2H+ + S2- 

  Đồng nitrat gồm 2 loại: đồng (I) nitrat (CuNO3) và đồng (II) nitrat (Cu(NO3)2

  CuNO3 → Cu1+ +NO3

  Cu(NO3)2 →Cu2+ + 2NO3- 

  Nhôm sunfat (Al2(SO4)3): Al2(SO4)→ 2Al3+ + SO42-

  axit hypoclorơ (HClO):  HClO → H+ + ClO

  Axit clorit (HClO3): HClO→ H+ +ClO3-  

  Natri clorat (NaClO3): NaClO→ Na+ +ClO3-

  Kali axetat (CH3COOK): CH3COOK ⇔ CH3COO- + K 

  Rượu etylic (C2H5OH) không điện li. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>