ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 12 Liên kết ion Tinh thể ion

Bài tập trắc nghiệm Liên kết ion - Tinh thể ion về Liên kết ion - Tinh thể ion - Hóa học 10 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. NaCl
  • B. HCl 
  • C. H2
  • D.  Cl2
  • A. 3 ion trên có cấu hình electron giống nhau
  • B. 3 ion trên có số nowtron khác nhau
  • C. 3 ion trên có số electron bằng nhau
  • D. 3 ion trên có số proton bằng nhau
   
   
  • A. 1s2 2s2 2p2
  • B. 1s2 2s2 2p4 3s2
  • C. 1s2 2s2 2p6
  • D. 1s2 2s2 2p5
  • A. Liên kết kim loại
  • B. Liên kết cộng hóa trị có cực
  • C. Liên kết cộng hóa trị không cực
  • D. Liên kết ion
  • A. 1s2 2s2 2p3 và 1s2 2s2 2p5
  • B. 1s2 2s1 và 1s2 2s2 2p5
  • C. 1s2 2s1 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
  • D. 1s2 2s2 2p2 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
 • Câu 6:

  Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có sô electron lần lượt là

  • A. 10 và 18    
  • B. 12 và 16   
  • C. 10 và 10 
  • D. 11 và 17
 • Câu 7:

  Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất của liên kết ion nhất?

  • A. LiCl   
  • B. NaCl   
  • C. KCl    
  • D. CsCl
 • Câu 8:

  X, Y là những nguyên tố có điện tích hạt nhân lần lượt là 9, 19. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X, Y và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

  • A. 2s22p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị.
  • B. 2s22p3, 3s23p1 và liên kết cộng hóa trị.
  • C. 3s23p1, 4svà liên kết ion.
  • D. 2s22p1, 4svà liên kết ion.
 • Câu 9:

  Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là :

  • A. liên kết anion – cation.
  • B. liên kết ion hóa.
  • C. liên kết tĩnh điện.
  • D. liên kết ion.
 • Câu 10:

  Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion :

  • A. Ion là phần tử mang điện.
  • B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
  • C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
  • D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.
 • Câu 11:

  Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl2 theo thứ tự là :

  • A. 2 và 1.      
  • B. 2+ và 1–.
  • C. +2 và –1.    
  • D. 2+ và 2–
 

 

YOMEDIA
1=>1