YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6 Khuynh hướng phát triển của sự vật & hiện tượng

Bài tập trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6 về Khuynh hướng phát triển của sự vật & hiện tượng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp
  • B. Tác động từ bên ngoài
  • C. Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
  • D. A, B, C đúng
  • A. Cái mới ra đời phủ định cái cũ
  • B. Cái cũ nhường chỗ cho cái mới 
  • C. Cái mới ra đời phủ định cái cũ nhưng nó bị cái mới hơn phủ định
  • D. A, C đúng
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. Mang tính kế thừa
  • B. Mang tính chủ quan
  • C. Mang tính khách quan
  • D. A, C, đúng
  • A. Là vận động đi lên
  • B. Cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ
  • C. Cái mới ra đời ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.
  • D. A, B, C đúng
  • A. đều ra đời cái mới.
  • B. đều là sự xóa bỏ đi sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.
  • C. đều đi theo con đường phát triển.
  • D. đều do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.
 • Câu 7:

  Sự thay thế các chế độ khác nhau trong lịch sử phản ánh tính chất nào của phủ định biện chứng ?

  • A. Tính khách quan.
  • B. Tính chủ quan
  • C. Tính kế thừa.
  • D. Tính phát triển.
 • Câu 8:

  Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới nói đến ?

  • A. Phủ định siêu hình.
  • B. Phủ định chủ quan.
  • C. Phủ định biện chứng.
  • D. Phủ định khách quan.
 • Câu 9:

  Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật nói đến ?

  • A. Phủ định siêu hình.
  • B. Phủ định chủ quan.
  • C. Phủ định biện chứng.
  • D. Phủ định khách quan.
 • Câu 10:

  Cái mới theo nghĩa Triết học là:

  • A. Cái mới lạ so với cái trước.
  • B. Cái ra đời sau so với cái ra đời trước.
  • C. Cái phức tạp hơn so với cái trước.
  • D. Cái tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.
 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON